השתמש בדף מידע אודות אתר של אשף פרסום אתרי FTP כדי לקבוע הגדרות אתר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

שם אתר FTP

ציון השם הידידותי עבור אתר ה- FTP.

נתיב פיזי

ציון הנתיב הפיזי עבור אתר ה- FTP.


תוכן העניינים