Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα αποθήκευσης στo cache ή Επεξεργασία κανόνα αποθήκευσης στo cache για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τρόπου με τον οποίο οι υπηρεσίες IIS αποθηκεύουν στο cache περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη επέκταση ονόματος αρχείου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τόσο για αποθήκευση στο cache της λειτουργίας χρήστη όσο και για αποθήκευση στο cache λειτουργίας πυρήνα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επέκταση ονόματος αρχείου

Καθορίζει την επέκταση του ονόματος αρχείου (για παράδειγμα .aspx) στην οποία εφαρμόζεται ο κανόνας αποθήκευσης στο cache. Για να εφαρμόσετε τον κανόνα σε όλες τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων, πληκτρολογήστε έναν αστερίσκο (*) στο πλαίσιο.

Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας χρήστη

Αυτή η επιλογή ρυθμίζει τις παραμέτρους του κανόνα για αποθήκευση περιεχομένου στο cache εξόδου, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία χρήστη. Επιλέξτε μια ρύθμιση κάτω από την ένδειξη Εποπτεία cache αρχείων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους όσον αφορά τον τρόπο ή τον χρόνο ενημέρωσης του cache εξόδου για οποιαδήποτε αρχεία είναι αποθηκευμένα στο cache λόγω αυτού του κανόνα.

Χρήση ειδοποιήσεων αλλαγής αρχείων (κάτω από την επιλογή Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας χρήστη)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των αρχείων (που αποθηκεύονται στο cache λόγω αυτού του κανόνα) ώστε να καταργούνται από το cache εξόδου όταν οι υπηρεσίες IIS λαμβάνουν μια ειδοποίηση αλλαγής αρχείου ή ρυθμίσεων.

Σε χρονικά διαστήματα (ωω:λλ:δδ) (κάτω από την επιλογή Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας χρήστη)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των αρχείων (που αποθηκεύονται στο cache λόγω αυτού του κανόνα) ώστε να καταργούνται από το cache εξόδου μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν μια ειδοποίηση αλλαγής αρχείου ή ρυθμίσεων εκκαθαρίσει το cache πριν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η τιμή στο αντίστοιχο πλαίσιο καθορίζει τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης του περιεχομένου στο cache εξόδου. Η μορφή της ώρας είναι ωω:λλ:δδ (όπου ωω είναι οι ώρες, λλ είναι τα λεπτά και δδ είναι τα δευτερόλεπτα). Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 30 δευτερόλεπτα. Εάν ρυθμίσετε την τιμή πολύ χαμηλά, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση του διακομιστή επιβάλλοντας την ενημέρωση των στοιχείων με μεγαλύτερη συχνότητα από όση χρειάζεται.

Σημείωση

Όταν επιλέγετε αποθήκευση στο cache λειτουργίας χρήστη και αποθήκευση στο cache λειτουργίας πυρήνα και παράλληλα ρυθμίζετε τις παραμέτρους κάθε λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιεί την επιλογή Σε χρονικά διαστήματα (ωω:λλ:δδ), πρέπει να προσδιορίσετε την ίδια διάρκεια και για τις δύο λειτουργίες. Εάν οι τιμές δεν είναι ίδιες, θα χρησιμοποιηθεί η διάρκεια που καθορίζεται για προσωρινή αποθήκευση λειτουργίας πυρήνα.

Να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε αποθήκευση στο cache

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των αρχείων (που ταιριάζουν με την επέκταση του ονόματος αρχείου) ώστε τα αρχεία να μην αποθηκεύονται στο cache εξόδου.

Αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στη ρύθμιση DisableCache των παραμέτρων και διαφέρει από τη ρύθμιση DontCache που εμφανίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων, όταν δεν επιλέγετε το στοιχείο Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας χρήστη, στη IIS Manager. Η ρύθμιση DontCache σημαίνει ότι η λειτουργική μονάδα του cache εξόδου δεν ορίζει την πολιτική αποθήκευσης στο cache λειτουργίας χρήστη, αλλά εάν μια άλλη λειτουργική μονάδα ορίσει την πολιτική αποθήκευσης στο cache, η λειτουργική μονάδα του cache εξόδου θα αποθηκεύσει προσωρινά την απάντηση. Η ρύθμιση DisableCache σημαίνει ότι η λειτουργική μονάδα του cache εξόδου δεν θα αποθηκεύσει στο cache την απάντηση ακόμη και όταν μια άλλη λειτουργική μονάδα προσπαθεί να ενεργοποιήσει την αποθήκευση στο cache λειτουργίας χρήστη ρυθμίζοντας την πολιτική αποθήκευσης στο cache λειτουργίας χρήστη.

Για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνθετες ρυθμίσεις cache εξόδου στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του κανόνα cache ώστε να αποθηκεύει στο cache διαφορετικές εκδόσεις μιας απάντησης με βάση τις συμβολοσειρές και τις κεφαλίδες των ερωτημάτων. Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για αποθήκευση στο cache λειτουργίας χρήστη.

Αποθήκευση στο cache λειτουργίας πυρήνα

Αυτή η επιλογή ρυθμίζει τις παραμέτρους του κανόνα για αποθήκευση περιεχομένου στο cache πυρήνα, που βρίσκεται σε λειτουργία πυρήνα. Επιλέξτε μια ρύθμιση κάτω από την ένδειξη Εποπτεία cache αρχείων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους όσον αφορά τον τρόπο ή τον χρόνο ενημέρωσης του cache πυρήνα για οποιαδήποτε αρχεία είναι αποθηκευμένα στο cache λόγω αυτού του κανόνα.

Χρήση ειδοποιήσεων αλλαγής αρχείων (κάτω από την επιλογή Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας πυρήνα)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των αρχείων (που αποθηκεύονται στο cache λόγω αυτού του κανόνα) ώστε να καταργούνται από το cache πυρήνα όταν οι υπηρεσίες IIS λαμβάνουν μια ειδοποίηση αλλαγής αρχείου ή ρυθμίσεων.

Σε χρονικά διαστήματα (ωω:λλ:δδ) (κάτω από την επιλογή Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας πυρήνα)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των αρχείων (που αποθηκεύονται στο cache λόγω αυτού του κανόνα) ώστε να καταργούνται από το cache πυρήνα μετά την παρέλευση ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Η τιμή στο αντίστοιχο πλαίσιο καθορίζει τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης του περιεχομένου στο cache πυρήνα. Η μορφή της ώρας είναι ωω:λλ:δδ (όπου ωω είναι οι ώρες, λλ είναι τα λεπτά και δδ είναι τα δευτερόλεπτα). Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 30 δευτερόλεπτα. Εάν ρυθμίσετε την τιμή πολύ χαμηλά ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση του διακομιστή επιβάλλοντας την ενημέρωση των στοιχείων με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν που χρειάζεται.

Σημείωση

Όταν επιλέγετε αποθήκευση στο cache λειτουργίας χρήστη και αποθήκευση στο cache λειτουργίας πυρήνα και παράλληλα ρυθμίζετε τις παραμέτρους κάθε λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιεί την επιλογή Σε χρονικά διαστήματα (ωω:λλ:δδ), πρέπει να προσδιορίσετε την ίδια διάρκεια και για τις δύο λειτουργίες. Εάν οι τιμές δεν είναι ίδιες, θα χρησιμοποιηθεί η διάρκεια που καθορίζεται για προσωρινή αποθήκευση λειτουργίας πυρήνα.

Να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε ειδοποίηση αποθήκευσης στο cache (κάτω από την επιλογή Αποθήκευση στο cache της λειτουργίας πυρήνα)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των αρχείων (που ταιριάζουν με την επέκταση του ονόματος αρχείου) ώστε τα αρχεία να μην αποθηκεύονται στο cache πυρήνα.

Αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στη ρύθμιση DisableCache των παραμέτρων και διαφέρει από τη ρύθμιση DontCache που εμφανίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων, όταν δεν επιλέγετε το στοιχείο Αποθήκευση στο cache λειτουργίας πυρήνα, στη IIS Manager. Η ρύθμιση DontCache σημαίνει ότι η λειτουργική μονάδα cache εξόδου δεν ορίζει την πολιτική αποθήκευσης στο cache λειτουργίας πυρήνα, αλλά εάν μια άλλη λειτουργική μονάδα ορίζει την πολιτική αποθήκευσης στο cache, η λειτουργική μονάδα του cache εξόδου θα αποθηκεύσει την απάντηση στο cache. Η ρύθμιση DisableCache σημαίνει ότι η λειτουργική μονάδα του cache πυρήνα δεν θα αποθηκεύσει στο cache την απάντηση ακόμη και όταν μια άλλη λειτουργική μονάδα προσπαθεί να ενεργοποιήσει την αποθήκευση στο cache της λειτουργίας πυρήνα ορίζοντας την πολιτική αποθήκευσης στο cache της λειτουργίας πυρήνα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων