Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Υποστήριξη τείχους προστασίας FTP για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για παθητικές συνδέσεις, όταν τα προγράμματα-πελάτες FTP συνδέονται σε ένα διακομιστή FTP που προστατεύεται από διακομιστή τείχους προστασίας.

Σημείωση

Εάν ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές, θα ελέγχετε μόνο τη συμπεριφορά του διακομιστή FTP. Θα πρέπει να ρυθμίσετε και τις παραμέτρους του τείχους προστασίας σας, ώστε να δέχεται συνδέσεις FTP και θα πρέπει να τις δρομολογήσετε κατάλληλα στο διακομιστή FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Περιοχή θύρας καναλιού δεδομένων

Καθορίζει την περιοχή θύρας για παθητικές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για συνδέσεις καναλιού δεδομένων. Η έγκυρη περιοχή για θύρες είναι 1025 έως 65535. (Οι θύρες από 1 έως 1024 είναι δεσμευμένες για χρήση από τις υπηρεσίες του συστήματος.)

Σημείωση

Μπορείτε να καταχωρήσετε μια ειδική περιοχή θύρας "0-0" για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή FTP, ώστε να χρησιμοποιεί την προσωρινή περιοχή θύρας TCP/IP των Windows, η οποία συνήθως είναι ρυθμισμένη για να χρησιμοποιεί τις θύρες 1025 έως 5000 από προεπιλογή.

Εξωτερική διεύθυνση IP ή Τείχος προστασίας

Καθορίζει τη διεύθυνση IPv4 για την εξωτερική διεύθυνση IP του διακομιστή τείχους προστασίας.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση απαιτείται, όταν ο διακομιστής FTP προστατεύεται από διακομιστή τείχους προστασίας και χρησιμοποιείτε SSL ή όταν το τείχος προστασίας σας δεν τροποποιεί τις διευθύνσεις IP στα πακέτα FTP που ανταλλάσσονται μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις αλλαγές στη σελίδα της δυνατότητας Υποστήριξη τείχους προστασίας FTP.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές στη σελίδα της δυνατότητας Υποστήριξη τείχους προστασίας FTP.


Πίνακας περιεχομένων