Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Υπηρεσίες παροχής για να διαχειριστείτε μια λίστα υπηρεσιών παροχής.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Δυνατότητα

Επιλέξτε μια δυνατότητα από τη λίστα για να εμφανίσετε τις υπηρεσίες παροχής για τη συγκεκριμένη δυνατότητα: Ρόλοι .NET, Χρήστες .NET και Προφίλ .NET.

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της υπηρεσίας παροχής. Πρόκειται για ένα φιλικό όνομα που εκχωρείται στην υπηρεσία παροχής για εύκολη εξακρίβωση ταυτότητας και αναγνώριση.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο διαχειριζόμενου κώδικα για την υπηρεσία παροχής. Όλες οι υπηρεσίες παροχής υλοποιούνται σε διαχειριζόμενο κώδικα.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη υπηρεσίας παροχής στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια υπηρεσία παροχής για την επιλεγμένη δυνατότητα.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπηρεσίας παροχής στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής.

Μετονομασία

Ενεργοποιεί το πεδίο Όνομα της επιλεγμένης υπηρεσίας παροχής έτσι, ώστε να μπορείτε να την μετονομάσετε.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Συμβολοσειρές σύνδεσης

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Συμβολοσειρές σύνδεσης από την οποία μπορείτε να προσθέσετε μια συμβολοσειρά σύνδεσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από μια υπηρεσία παροχής.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων