Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Κατάσταση περιόδου λειτουργίας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς των πληροφοριών που διατηρούνται στις περιόδους λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Δεν έχει ενεργοποιηθεί

Απενεργοποιεί την κατάσταση περιόδου λειτουργίας.

Υπό επεξεργασία

Αποθηκεύει τα δεδομένα της κατάστασης περιόδου λειτουργίας για μια εφαρμογή διαχειριζόμενου κώδικα στη διεργασία, όπου εκτελείται η εφαρμογή. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προσαρμογή

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS, ώστε να χρησιμοποιούν μια προσαρμοσμένη υπηρεσία παροχής για το χειρισμό της κατάστασης περιόδου λειτουργίας των εφαρμογών ASP.NET.

Διακομιστής κατάστασης

Ενεργοποιεί την υπηρεσία κατάστασης Aspnet_state.exe των Windows και αποθηκεύει την κατάσταση περιόδου λειτουργίας εκτός της διεργασίας, όπου εκτελείται η εφαρμογή. Το πλεονέκτημα αυτής της ρύθμισης παραμέτρων είναι ότι η κατάσταση περιόδου λειτουργίας διατηρείται κατά την ανακύκλωση της διεργασίας της εφαρμογής. Η χρήση διακομιστή κατάστασης προτείνεται για εφαρμογές Web μεσαίων απαιτήσεων. Οι παράμετροι προς ρύθμιση είναι οι εξής:

  • Συμβολοσειρά σύνδεσης - ορίζει τη συμβολοσειρά σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διακομιστή κατάστασης.

  • Χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) - ορίζει το χρόνο διατήρησης της σύνδεσης, σε δευτερόλεπτα. Η προεπιλογή είναι 10 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό

Η υπηρεσία κατάστασης των Windows (Aspnet_state.exe) πρέπει να εκτελείται, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κατάσταση περιόδου λειτουργίας εκτός διεργασίας. Από προεπιλογή, η εγκατάσταση αυτής της υπηρεσίας εκτελείται κατά την εγκατάσταση του ASP.NET και ρυθμίζεται για μη αυτόματη έναρξη. Πρέπει να αλλάξετε τη συμπεριφορά έναρξης σε αυτόματη.

Διακομιστής SQL

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS, ώστε να χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων διακομιστή SQL για την αποθήκευση των δεδομένων της κατάστασης περιόδου λειτουργίας αντί για την αποθήκευση στη διεργασία, όπου εκτελείται η εφαρμογή. Το πλεονέκτημα αυτής της ρύθμισης παραμέτρων είναι ότι η κατάσταση περιόδου λειτουργίας διατηρείται κατά την ανακύκλωση της διεργασίας της εφαρμογής ή σε περίπτωση τερματισμού λειτουργίας της υπηρεσίας κατάστασης των Windows ή του διακομιστή Web. Οι παράμετροι προς ρύθμιση είναι οι εξής:

  • Συμβολοσειρά σύνδεσης - ορίζει τη συμβολοσειρά σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διακομιστή κατάστασης.

  • Χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) - ορίζει το χρόνο διατήρησης της σύνδεσης, σε δευτερόλεπτα. Η προεπιλογή είναι 10 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό

Προτού ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός διακομιστή SQL για την κατάσταση περιόδου λειτουργίας, πρέπει να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών InstallSqlState.sql στο διακομιστή. Από προεπιλογή, αυτή η δέσμη ενεργειών αποθηκεύεται στο systemroot\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727.

Ενεργοποίηση προσαρμοσμένης βάσης δεδομένων

Ενεργοποιεί μια προσαρμοσμένη βάση δεδομένων διακομιστή SQL για την αποθήκευση των δεδομένων της κατάστασης περιόδου λειτουργίας.

Λειτουργία

Καθορίζει τον τρόπο χρήσης των cookie για την αποθήκευση των δεδομένων της κατάστασης περιόδου λειτουργίας. Οι επιλογές είναι οι εξής:

  • Αυτόματος Eντοπισμός - χρησιμοποιεί cookie, εάν το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει cookie. Διαφορετικά δεν χρησιμοποιούνται cookie. Για τα προγράμματα περιήγησης επιφάνειας εργασίας που κατά κανόνα υποστηρίζουν cookie, το ASP.NET επιχειρεί να χρησιμοποιήσει cookie όταν η υποστήριξη cookie είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης. Όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας cookie "Αυτόματος Eντοπισμός" θα πρέπει να ζητάτε την αναδημιουργία αναγνωριστικών ληγμένων περιόδων λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει σε ένα διακομιστή Web να ορίζει τη λήξη και την αναδημιουργία διακριτικών, επομένως μειώνεται ο χρόνος που διαθέτει ένας πιθανός εισβολέας για τον εντοπισμό ενός cookie και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του διακομιστή Web. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμής χρονικού ορίου σε λιγότερο από την προεπιλογή των 20 λεπτών.

  • Χρήση Cookies - συσχετίζει τις πληροφορίες περιόδου λειτουργίας με τις πληροφορίες του προγράμματος-πελάτη για τη διάρκεια της σύνδεσης ενός χρήστη σε μια τοποθεσία Web. Τα cookie μεταβιβάζονται μαζί με όλες τις αιτήσεις μεταξύ ενός προγράμματος-πελάτη και ενός διακομιστή Web σε μια κεφαλίδα HTTP. Η χρήση cookie είναι ένας αποτελεσματικότερος τρόπος παρακολούθησης της κατάστασης περιόδου λειτουργίας σε σύγκριση με οποιαδήποτε μέθοδο δεν χρησιμοποιεί cookie, επειδή τα cookie δεν απαιτούν ανακατεύθυνση. Επιπλέον, τα cookie επιτρέπουν στους χρήστες τον καθορισμό σελιδοδεικτών σε ιστοσελίδες και διατηρούν την κατάσταση εάν ένας χρήστης εγκαταλείψει μια τοποθεσία για να επισκεφθεί μια άλλη και έπειτα επιστρέψει στην αρχική τοποθεσία.

Σημείωση

Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμής χρονικού ορίου σε λιγότερο από την προεπιλογή των 20 λεπτών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που διαθέτει ένας πιθανός εισβολέας για τον εντοπισμό ενός cookie και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της τοποθεσίας Web.

  • Χρήση προφίλ συσκευής - χρησιμοποιεί cookie, εάν το προφίλ συσκευής υποστηρίζει cookie. Διαφορετικά δεν χρησιμοποιούνται cookie. Εάν το προφίλ συσκευής υποστηρίζει cookie, θα χρησιμοποιηθούν ακόμα και αν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει την υποστήριξη cookie. Όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας cookie "Χρήση προφίλ συσκευής" θα πρέπει να ζητάτε την αναδημιουργία αναγνωριστικών ληγμένων περιόδων λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει σε ένα διακομιστή Web να ορίζει τη λήξη και την αναδημιουργία διακριτικών, επομένως μειώνεται ο χρόνος που διαθέτει ένας πιθανός εισβολέας για τον εντοπισμό ενός cookie και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του διακομιστή Web. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμής χρονικού ορίου σε λιγότερο από την προεπιλογή των 20 λεπτών.

  • Χρήση URI - ενσωματώνει το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας ως συμβολοσειρά ερωτήματος στην αίτηση ενιαίου αναγνωριστικού πόρου (URI) και έπειτα το URI ανακατευθύνεται στη διεύθυνση URL που ζητήθηκε αρχικά. Η τροποποιημένη αίτηση URI χρησιμοποιείται για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, επομένως δεν απαιτείται cookie. Όταν χρησιμοποιείτε URI, θα πρέπει να ζητάτε την αναδημιουργία αναγνωριστικών ληγμένων περιόδων λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει σε ένα διακομιστή Web να ορίζει τη λήξη και την αναδημιουργία διακριτικών, επομένως μειώνεται ο χρόνος που διαθέτει ένας πιθανός εισβολέας για τον εντοπισμό ενός cookie και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του διακομιστή Web.

Όνομα

Ορίζει ένα όνομα για το cookie. Η προεπιλογή είναι ASP.NET_SessionID.

Χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα)

Ορίζει το χρόνο διατήρησης του cookie, σε λεπτά. Η προεπιλογή είναι 20 λεπτά.

Αναδημιουργία αναγνωριστικού ληγμένης περιόδου λειτουργίας

Ρυθμίζει τις υπηρεσίες IIS, ώστε να απορρίπτουν και να επανεκδίδουν τα αναγνωριστικά περιόδων λειτουργίας που δεν έχουν αντίστοιχες ενεργές περιόδους λειτουργίας στη βάση δεδομένων. Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο για αναγνωριστικά περιόδων λειτουργίας χωρίς cookie, ωστόσο αυτή η δυνατότητα μπορεί να επεκταθεί με σκοπό τη διαχείριση cookie/αυθαίρετων αναγνωριστικών περιόδων λειτουργίας, υλοποιώντας μια προσαρμοσμένη διαχείριση αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας.

Χρήση ταυτότητας κεντρικού υπολογιστή για απομίμηση

Ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας των Windows και την ταυτότητα διεργασίας κεντρικού υπολογιστή (είτε ASP.NET ή ταυτότητα υπηρεσίας των Windows) για απομακρυσμένες συνδέσεις.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων