Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Κανόνες παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων για να διαχειριστείτε μια λίστα κανόνων παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή

Εμφανίζει τη διεύθυνση URL που παρακολουθείται από έναν κανόνα παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις. Η διεύθυνση URL μπορεί να περιλαμβάνει κατά μέγιστο έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και πρέπει να βρίσκεται στον κατάλογο, όπου έχει καθοριστεί ο ορισμός ανεπιτυχούς αίτησης. Για παράδειγμα, όλοι οι συνδυασμοί χαρακτήρα μπαλαντέρ *.aspx και ind* θα συμφωνούν με τη διεύθυνση URL www.contoso.com/index.aspx.

Συσχετισμένες υπηρεσίες παροχής

Εμφανίζει τις υπηρεσίες παροχής που συσχετίζονται με έναν κανόνα παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις. Μια υπηρεσία παροχής καθορίζει τη λειτουργική περιοχή ανίχνευσης. Ένα παράδειγμα είναι η υπηρεσία παροχής ανίχνευσης ASP.NET, η οποία παρακολουθεί τις μεταβάσεις σε/από διαχειριζόμενο κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων *.aspx.

Κωδικοί κατάστασης

Εμφανίζει τους κωδικούς κατάστασης HTTP και τους συνδυασμούς κωδικών δευτερεύουσας κατάστασης που παρακολουθούνται από έναν κανόνα παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί κωδικοί κατάστασης σε αυτήν τη λίστα, όπου κάθε κωδικός διαχωρίζεται με κόμμα.

Χρονική διάρκεια

Εμφανίζει τη μέγιστη χρονική διάρκεια, σε δευτερόλεπτα, που θα χρειαστεί μια αίτηση.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει τον οδηγό Προσθήκη κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων στην οποία μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα για παρακολούθηση των ανεπιτυχών αιτήσεων.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον οδηγό Επεξεργασία κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Επεξεργασία ανίχνευσης τοποθεσίας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων τοποθεσιών Webb στο οποίο ενεργοποιείτε και διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων για την τοποθεσία Web. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή και έχετε επιλέξει μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Προβολή αρχείων καταγραφής ανίχνευσης

Ανοίγει τον κατάλογο των αρχείων καταγραφής ανίχνευσης. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή.

Επιστροφή στη μεταβίβαση

Επαναφέρει τη δυνατότητα σε ρυθμίσεις μεταβίβασης από τη γονική ρύθμιση παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο διαγράφονται οι τοπικές ρυθμίσεις παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τη λίστα, για αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη στο επίπεδο διακομιστή.

Προβολή ταξινομημένης λίστας

Εμφανίζει τη λίστα με σειρά ρύθμισης παραμέτρων. Όταν επιλέγετε τη μορφή ταξινομημένης λίστας, μπορείτε να μετακινείτε στοιχεία επάνω και κάτω στη λίστα. Δεν εμφανίζονται άλλες ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες έως ότου επιλέξετε τη μη ταξινομημένη μορφή λίστας.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο επάνω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο κάτω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Προβολή λίστας χωρίς ταξινόμηση

Εμφανίζει τη λίστα με μορφή χωρίς ταξινόμηση. Όταν επιλέγετε τη μορφή λίστας χωρίς ταξινόμηση, μπορείτε να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη λίστα και να εκτελέσετε ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων