Stránka Pravidla pro trasování chybných požadavků slouží ke správě seznamu pravidel pro trasování chybných požadavků.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Cesta

Zobrazuje adresu URL trasovanou na základě pravidla pro trasování chybných požadavků. Adresa URL může obsahovat maximálně jeden zástupný znak a musí být místní vzhledem k adresáři, ve kterém je nastavena definice chybného požadavku. Například oba vzorky se zástupnými znaky *.aspx a ind* odpovídají adrese URL www.contoso.com/index.aspx.

Přidružení zprostředkovatelé

Zobrazuje seznam zprostředkovatelů trasování přidružených k pravidlu pro trasování chybných požadavků. Zprostředkovatel definuje funkční oblast pro trasování. Příkladem je zprostředkovatel trasování ASP.NET, který trasuje přechody do spravovaného kódu a z něj, včetně požadavků ASPX.

Stavové kódy

Zobrazuje kombinace stavových kódů HTTP a druhotných stavových kódů trasovaných na základě pravidla pro trasování chybných požadavků. V tomto seznamu může být uvedeno více stavových kódů oddělených čárkami.

Doba trvání

Zobrazuje maximální dobu trvání požadavku v sekundách.

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Spustí průvodce Přidat pravidlo pro trasování chybných požadavků, ve kterém lze přidat pravidlo pro trasování chybných požadavků.

Upravit

Spustí průvodce Upravit pravidlo pro trasování chybných požadavků, ve kterém lze upravit vybrané pravidlo pro trasování chybných požadavků.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Upravit trasování webu

Otevře dialogové okno Upravit nastavení pro trasování chybných požadavků webu, ve kterém lze povolit a nakonfigurovat nastavení trasování chybných požadavků pro web. Tato akce je k dispozici pouze v případě, že jste připojeni k serveru a vybrali jste určitý web.

Zobrazit protokoly trasování

Otevře adresář se souborem protokolu trasování. Tato akce je dostupná pouze v případě, že jste připojeni k serveru.

Obnovit zděděné

Obnoví funkci tak, aby zdědila nastavení z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Zobrazit uspořádaný seznam

Zobrazí seznam uspořádaný podle konfigurace. Pokud vyberete formát uspořádaného seznamu, můžete položky v seznamu posouvat pouze nahoru a dolů. Další akce v podokně Akce se nezobrazí, dokud nevyberete formát netříděného seznamu.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zobrazit netříděný seznam

Zobrazí seznam v netříděném formátu. Pokud vyberete formát netříděného seznamu, můžete položky v seznamu třídit a seskupovat a provádět akce v podokně Akce.

Další odkazy


Obsah