V dialogovém okně Omezení požadavku lze zadat volitelná omezení, jako například požadovaný typ prostředku a akci HTTP, za kterých má obslužná rutina zpracovávat požadavky. Omezení konfigurujte pouze v případě, že opravdu potřebujete omezit podmínky pro zpracování požadavků obslužnou rutinou. Když žádná omezení nenakonfigurujete, budou obslužné rutiny požadavky zpracovávat bez ohledu na požadovaný typ prostředku nebo zadané akce HTTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Mapování

Nakonfigurujte možnosti na této kartě, pokud chcete omezit mapování obslužných rutin na požadavky pro určitý typ prostředku, jako je soubor nebo složka. Jestliže na této kartě nenakonfigurujete možnosti, obslužná rutina zajistí zpracování požadavků bez ohledu na typ prostředků, který je uvedený v požadavku.

Vyvolat obslužnou rutinu, pouze je-li požadavek mapovaný na objekt

Toto políčko na kartě Mapování zaškrtněte pouze v případě, že se má mapování obslužné rutiny použít pouze na požadavky pro určitý typ prostředků, jako je například požadavek na soubor nebo složku. V případě, že políčko zaškrtnete, je také třeba pod zaškrtávacím políčkem vybrat typ prostředku.

Soubor

Tuto možnost vyberte, pokud má obslužná rutina zpracovávat požadavky pro určitý název souboru nebo příponu názvu souboru. Obslužná rutina ASPClassic například zpracovává požadavky na soubory ASP. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zaškrtnete políčko Vyvolat obslužnou rutinu, pouze je-li požadavek mapovaný na objekt.

Složka

Tuto možnost vyberte, pokud má obslužná rutina zpracovávat požadavky na složku. Toto omezení pravděpodobně použijete pro složku s obsahem, který má zpracovávat určitá obslužná rutina. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zaškrtnete políčko Vyvolat obslužnou rutinu, pouze je-li požadavek mapovaný na objekt.

Soubor nebo složka

Tuto možnost vyberte, pokud má obslužná rutina zpracovávat požadavky na soubory a složky. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zaškrtnete políčko Vyvolat obslužnou rutinu, pouze je-li požadavek mapovaný na objekt.

Akce

Možnosti na této kartě nakonfigurujte v případě, že chcete omezit mapování obslužné rutiny na určité akce HTTP. Tyto akce klient vkládá do hlaviček HTTP při vytváření požadavků.

Všechny akce

Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby obslužná rutina zpracovala požadavky bez ohledu na akce, které klient uvede. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Jedna z následujících akcí

Tuto možnost vyberte, pokud má obslužná rutina zpracovat požadavky pouze v případě, že klient uvede v požadavku určitou akci HTTP nebo seznam akcí HTTP. V příslušném textovém poli zadejte akci nebo akce HTTP, pro které chcete použít mapování obslužné rutiny. Chcete-li například, aby obslužná rutina zpracovala požadavky, ve kterých klient použil akci GET, zadejte akci GET.

Přístup

Vyberte jednu z možností na této kartě, chcete-li konfigurovat přístup požadovaný touto obslužnou rutinou pro spuštění ve virtuálním adresáři. Toto nastavení (spolu se zásadami přístupu k funkci nastavenými v dialogovém okně Upravit oprávnění funkce) určuje, zda lze spustit obslužnou rutinu.

Důležité informace

Ověřte, zda je požadovaný přístup pro obslužnou rutinu správně nastaven, jinak se může obslužná rutina chovat neočekávaným způsobem. Pokud například pro rutinu ISAPI-dll změníte požadovaný přístup rutiny z Provádět na Číst, bude možné rozšíření ISAPI spustit i pokud je v zásadě funkce pro přístup povoleno pouze Číst.

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Žádné: Obslužná rutina je spuštěna, i když nejsou povoleny žádné možnosti zásad přístupu.

  • Číst: Obslužná rutina je spuštěna, když je v zásadách přístupu povoleno Číst.

  • Zapisovat: Obslužná rutina je spuštěna, když je v zásadách přístupu povoleno Zapisovat.

  • Skript: Obslužná rutina je spuštěna, když je v zásadách přístupu povoleno Skript. Toto je výchozí nastavení.

  • Provádět: Obslužná rutina je spuštěna, když je v zásadách přístupu povoleno Provádět.

Další odkazy


Obsah