Pomocí dialogových oken Přidat spravovaný modul a Upravit spravovaný modul lze přidávat nebo upravovat spravované moduly, které zpracovávají požadavky odesílané na webový server. Služba IIS obsahuje několik spravovaných modulů pro zpracování částí požadavků, jako například modul FormsAuthentication, který provádí ověřování uživatelů v aplikacích používajících ověřování založené na formulářích.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Zadejte popisný název spravovaného modulu.

Typ

Vyberte nebo zadejte pro modul spravovaný typ, například System.Web.Security.FormsAuthentication.

Přidáte-li spravovaný modul, zkontrolujte, zda je sestavení, ke kterému třída náleží, zaregistrováno v části system.web/compilation souboru Web.config. Jinak je třeba zadat kvalifikovaný název třídy spravovaného modulu pro sestavení. Je-li třída definována v adresáři App_Code nebo bin, stačí zadat název třídy.

Vyvolat pouze požadavky na aplikace ASP.NET nebo spravované obslužné rutiny

Zaškrtněte toto políčko, má-li spravovaný modul zpracovávat pouze požadavky na aplikace ASP.NET nebo spravované obslužné rutiny. Vyberete-li tuto možnost, nebude modul vyvolán pro požadavky na jiné typy obsahu, jako jsou soubory HTML.

Další odkazy


Obsah