Okna dialogowe Dodawanie modułu zarządzanego i Edytowanie modułu zarządzanego umożliwiają dodawanie i edytowanie modułów zarządzanych, które przetwarzają żądania zgłaszane do serwera sieci Web. Usługi IIS zawierają kilka modułów zarządzanych do przetwarzania części żądań, takich jak moduł FormsAuthentication, który wykonuje uwierzytelnianie użytkowników w aplikacjach korzystających z uwierzytelniania formularzy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wpisz przyjazną nazwę modułu zarządzanego.

Typ

Wybierz lub wpisz typ modułu zarządzanego, na przykład System.Web.Security.FormsAuthentication.

Dodając moduł zarządzany, należy się upewnić, że zestaw, do którego należy klasa, jest zarejestrowany w sekcji system.web/compilation pliku Web.config. W przeciwnym razie należy wpisać dla modułu zarządzanego nazwę klasy kwalifikowaną zestawem. Jeśli klasa jest zdefiniowana w katalogu App_Code lub bin, wystarczy określić nazwę klasy.

Wywołaj tylko dla żądań kierowanych do aplikacji ASP.NET lub obsługi zarządzanej

Zaznacz to pole wyboru, jeśli moduł zarządzany ma przetwarzać tylko żądania zgłaszane do aplikacji ASP.NET lub obsług zarządzanych. Jeśli wybierzesz tę opcję, moduł nie będzie wywoływany w przypadku żądań dotyczących innych typów zawartości, takich jak pliki HTML.

Zobacz też


Spis treści