Na stronie Widok zawartości wyświetlana jest zawartość elementu zaznaczonego w drzewie w okienku Połączenia. Jeśli na przykład zostanie zaznaczona witryna, kliknięcie opcji Widok zawartości spowoduje wyświetlenie listy aplikacji, katalogów wirtualnych, katalogów fizycznych i plików należących do tej witryny.

Można kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt znajdujący się na liście Zawartość i wybrać polecenie Przełącz do widoku funkcji, aby przejść do strony głównej obiektu. Na stronie Strona główna można skonfigurować funkcje obiektu, na przykład ustawienia uwierzytelniania dotyczące aplikacji.

Uwaga

W programie Menedżer usług IIS w drzewie znajdującym się w okienku Połączenia nie są wyświetlane pliki. Aby skonfigurować funkcje poszczególnych plików, na stronie Widok zawartości należy kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany plik, a następnie kliknąć polecenie Przełącz do widoku funkcji.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według. Aby wyszukać informacje na liście, należy wpisać kryteria wyszukiwania w polu Filtr, rozwinąć listę Przejdź w celu wybrania pól, przy użyciu których ma być przeprowadzone wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk Przejdź lub nacisnąć klawisz ENTER. Aby usunąć kryteria filtru, należy kliknąć pozycję Pokaż wszystkie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Nazwa

Wyświetla nazwę każdego obiektu.

Typ

Wyświetla typ obiektu, na przykład aplikacja lub katalog wirtualny.

Elementy okienka Akcje

Akcje dostępne w okienku Akcje zależą od typu obiektu wybranego na stronie Zawartość. Ponadto w przypadku aktywnego połączenia z witryną lub aplikacją jedyne dostępne akcje to Przełącz do widoku funkcji, Przeglądaj i Odśwież.

Nazwa elementu Opis

Ustawienia zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane, w którym można skonfigurować zaawansowane ustawienia wybranego obiektu.

Dodaj aplikację

Otwiera okno dialogowe Dodawanie aplikacji, w którym można dodać aplikację.

Dodaj pulę aplikacji

Otwiera okno dialogowe Dodawanie puli aplikacji, w którym można dodać pulę aplikacji do serwera sieci Web.

Dodaj katalog wirtualny

Otwiera okno dialogowe Dodawanie katalogu wirtualnego, w którym można dodać katalog wirtualny.

Dodaj witrynę sieci Web

Otwiera okno dialogowe Dodawanie witryny sieci Web, w którym można dodać witrynę sieci Web używającą do komunikacji protokołu HTTP lub HTTPS.

Przeglądaj

Otwiera wybrany obiekt w przeglądarce internetowej.

Konwertuj na aplikację

Konwertuje katalog na aplikację.

Edytuj powiązania

Otwiera okno dialogowe Powiązania witryny, w którym można dodawać, edytować i usuwać powiązania wybranej witryny.

Eksploruj

Otwiera (w Eksploratorze Windows) katalog fizyczny zamapowany na wybrany obiekt.

Edytuj uprawnienia

Otwiera okno dialogowe Właściwości systemu Windows dla katalogu fizycznego zamapowanego na wybrany obiekt.

Odśwież

Odświeża stronę Zawartość.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie.

Usuń połączenie

Usuwa wybrane połączenie.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa wybranego obiektu, umożliwiając zmianę nazwy tego obiektu.

Uruchom ponownie

Zatrzymuje i ponownie uruchamia wybraną witrynę. Ponowne uruchomienie witryny powoduje jej tymczasową niedostępność do momentu ukończenia tej operacji.

Uruchom

Uruchamia wybraną witrynę.

Zatrzymaj

Zatrzymuje wybraną witrynę. Zatrzymanie witryny powoduje jej niedostępność do momentu uruchomienia.

Przełącz do widoku funkcji

Otwiera stronę Strona główna w trybie Widok funkcji właściwym dla wybranego obiektu.

Wyświetl aplikacje

Otwiera stronę funkcji Aplikacje, na której można przeglądać aplikacje należące do wybranej witryny.

Wyświetl katalogi wirtualne

Otwiera stronę funkcji Katalogi wirtualne, na której można przeglądać katalogi wirtualne należące do głównej aplikacji wybranej witryny.

Zobacz też


Spis treści