W oknach dialogowych Dodawanie aplikacji FastCGI i Edytowanie aplikacji FastCGI można dodawać i edytować właściwości ogólne oraz właściwości przetwarzania dotyczące aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji FastCGI, zobacz Strona Ustawienia FastCGI.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Pełna ścieżka

Określa fizyczną ścieżkę pliku wykonywalnego procesu należącego do puli aplikacji FastCGI, który będzie używany.

Kliknięcie tego przycisku umożliwi ustalenie fizycznej lokalizacji pliku wykonywalnego procesu aplikacji FastCGI.

Argumenty

Argumenty wiersza polecenia przekazywane do procesu aplikacji FastCGI. Argumenty mogą służyć do identyfikowania puli procesów aplikacji FastCGI w przypadkach, gdy dla jednego pliku wykonywalnego procesu istnieje kilka pul procesów.

EnvironmentVariables

Kolekcja zmiennych środowiskowych, które zostaną uaktywnione dla programu wykonywalnego procesu. Właściwość jest opcjonalna. Kliknięcie przycisku Przeglądaj () spowoduje otwarcie Edytora kolekcji EnvironmentVariables, w którym można dodawać i usuwać właściwości oraz przypisywać im wartości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę pomocy Okno dialogowe Edytor zmiennych środowiskowych dotyczącej interfejsu użytkownika.

InstanceMaxRequests

Kontroluje zachowanie funkcji odtwarzania procesów aplikacji FastCGI. Określa maksymalną liczbę żądań, jaką może przetworzyć aplikacja FastCGI, zanim nastąpi odtworzenie procesu. Wartość domyślna to 200.

MaxInstances

Określa maksymalną liczbę procesów, jaka może być wykonywana w puli procesów dla wybranej aplikacji FastCGI. Atrybut ten określa również maksymalną dopuszczalną liczbę równoczesnych żądań, jaką może obsługiwać aplikacja FastCGI. Wartość domyślna to 4.

Dotyczy tylko systemów operacyjnych Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: przypisanie właściwości MaxInstances wartości 0 spowoduje, iż w usługach IIS będzie automatycznie wybierana liczba procesów aplikacji FastCGI optymalna dla aktualnego środowiska wykonawczego.

ActivityTimeout

Określa maksymalną długość (limit) czasu, przez jaką może być wykonywany proces aplikacji FastGGI bez komunikowania się z usługami IIS. Limit może służyć do wykrywania i wyłączania zawieszonych procesów. Wartość domyślna to 30 (sekund).

FlushNamedpipe

Określa, czy po zakończeniu przetwarzania każdego żądania, a przed zamknięciem aplikacji następuje opróżnianie nazwanego potoku. Jeśli tak, właściwość otrzymuje wartość true. Wartość domyślna to false. Właściwość ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest używany protokół obsługi nazwanych potoków.

Protocol

Określa protokół używany do komunikowania się z procesem aplikacji FastCGI. Dopuszczalne wartości właściwości Protocol: 0 (NamedPipe) lub 1 (TCP). Wartość domyślna to 0 (NamedPipe).

IdleTimeout

Określa czas, przez jaki proces aplikacji FastCGI może pozostawać bezczynny, zanim zostanie zakończony. Wartość domyślna to 300 (sekund).

QueueLength

Określa maksymalną liczbę żądań, jaką można umieścić w kolejce do przetwarzania przez procesy w puli aplikacji FastCGI. Gdy kolejka zostanie zapełniona, kolejne żądania będą powodowały zwracanie do klientów kodu błędu HTTP 503 (usługa niedostępna). Oznacza to, że aplikacja jest obecnie zajęta. Wartość domyślna to 1000.

RapidFailPerMinute

Określa maksymalną dopuszczalną liczbę błędów procesów aplikacji FastCGI, po jakiej program obsługi aplikacji wyłącza dany proces. Wartość domyślna to 10.

RequestTimeout

Określa maksymalny czas, jaki aplikacja może poświęcić na przetwarzanie żądania. Jeśli przetwarzanie danego żądania zajmuje procesowi aplikacji FastCGI więcej niż ustalony limit, proces zostanie przerwany. Wartość domyślna to 90 sekund.

MonitorChangesTo

Ta właściwość dotyczy wyłącznie systemów operacyjnych Windows 7 i Windows Server® 2008 R2.

Określa ścieżkę pliku. Zmiana pliku spowoduje odtwarzanie procesów aplikacji FastCGI. Można podać ścieżkę bezwzględną albo ścieżkę względną wobec pliku wykonywalnego aplikacji FastCGI.

stderrMode

Ta właściwość dotyczy wyłącznie systemów operacyjnych Windows 7 i Windows Server® 2008 R2.

Określa sposób postępowania z błędami zgłaszanymi przez procesy aplikacji FastCGI. Dostępne są następujące opcje:

  • ReturnStderrIn500 — Ten moduł ustawia kod stanu 500 i wysyła informacje, które są odbierane przez strumień STDERR jako odpowiedź. Jest to wartość domyślna. Powoduje zachowanie takie samo, jak w przypadku usług IIS.

  • ReturnGeneric500 — Ten moduł ustawia kod stanu 500, ale zwraca ogólną informację o numerze błędu 500. Takie rozwiązanie przydaje się w sytuacji, gdy trzeba prowadzić dokładny rejestr błędów serwera, ale bez wysyłania komunikatów użytkownikom.

  • IgnoreAndReturn200 — Ten moduł ustawia kod stanu 200 i wysyła informacje, które są odbierane przez strumień STDOUT jako odpowiedź. Tekst zawarty w strumieniu STDERR jest ignorowany. Właściwość umożliwia generowanie informacji o debugowaniu na potrzeby monitorowania rozwiązań problemów.

  • TerminateProcess — Ten moduł powoduje przerwanie procesu aplikacji FastCGI i zwrócenie ogólnego komunikatu o błędzie 500.


Spis treści