Za pomocą okna dialogowego Dodawanie reguły autorstwa lub Edytowanie reguły autorstwa można definiować reguły dostępu do zawartości.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Cała zawartość

Wybierz tę opcję, aby zastosować regułę autorstwa do całej zawartości.

Określona zawartość

Wybierz tę opcję, aby zastosować regułę autorstwa wyłącznie do zawartości, która odpowiada określonej regule. Wpisz rozszerzenie nazwy pliku lub nazwę pliku z rozszerzeniem, do którego ma być stosowana reguła dotycząca żądań WebDAV. Jeśli na przykład reguła ma być stosowana do wszystkich żądań WebDAV dotyczących plików ASP, wprowadź *.asp. Jeśli reguła ma być stosowana do wszystkich żądań dotyczących określonego pliku, wprowadź nazwę pliku i jego rozszerzenie, np. Moj_plik.asp.

Wszyscy użytkownicy

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do wszystkich użytkowników.

Określone role lub grupy użytkowników

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonych ról lub grup użytkowników systemu Microsoft Windows.

Uwaga

W przypadku zastosowania tej reguły wszyscy członkowie określonych ról i grup muszą mieć prawidłowe konta użytkowników i hasła, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Określeni użytkownicy

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonego konta użytkownika.

Uwaga

W przypadku wybrania tej opcji wszyscy określeni użytkownicy muszą mieć prawidłowe konta użytkowników i hasła, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Odczyt

Określa, czy użytkownicy, grupy lub role mają uprawnienia dostępu do odczytu.

Zapis

Określa, czy użytkownicy, grupy lub role mają uprawnienia dostępu do zapisu.

Źródło

Określa, czy użytkownicy, grupy lub role mają dostęp do kodu źródłowego w przypadku plików mapowanych na programy obsługi. Na przykład w przypadku stron *.aspx platformy ASP.NET użytkownicy lub grupy muszą mieć uprawnienie dostępu Źródło, aby edytować strony za pomocą funkcji WebDAV.

Zobacz też


Spis treści