Strona funkcji Dostawcy umożliwia zarządzanie listą dostawców.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Funkcja

Wybierz funkcję z listy, aby wyświetlić dostawców związanych z tą funkcją: Role platformy .NET, Użytkownicy platformy .NET lub Profil platformy .NET.

Nazwa

Wyświetla nazwę dostawcy. Jest to przyjazna nazwa przypisywana dostawcy w celu łatwej identyfikacji i rozpoznawania.

Typ

Wyświetla typ kodu zarządzanego właściwy dla dostawcy. Wszyscy dostawcy są implementowani w kodzie zarządzanym.

Typ wpisu

Określa, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie dostawcy, w którym można dodać dostawcę wybranej funkcji.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie dostawcy, w którym można edytować wybranego dostawcę.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa wybranego dostawcy, umożliwiając zmianę jego nazwy.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Ciągi połączenia

Otwiera stronę funkcji Ciągi połączenia, na której można dodać ciąg połączenia możliwy do używania przez dostawcę.

Zobacz też


Spis treści