Strona funkcji Formanty umożliwia zarządzanie listą formantów użytkownika i formantów niestandardowych.

Uwaga

Formanty użytkownika są niedostępne na poziomie serwera w programie Menedżer usług IIS.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Tag

W przypadku formantów niestandardowych wyświetla prefiks tagu przypisany do formantu. W przypadku formantów użytkownika wyświetla prefiks tagu i nazwę tagu formantu użytkownika.

Źródło lub zestaw

Wyświetla ścieżkę formantu użytkownika lub nazwę zestawu, w którym jest zdefiniowany niestandardowy typ formantu.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj formant niestandardowy

Otwiera okno dialogowe Dodawanie formantu niestandardowego, w którym można dodać formant niestandardowy.

Dodaj formant użytkownika

Otwiera okno dialogowe Dodawanie formantu użytkownika, w którym można dodać formant użytkownika. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Edytuj

Jeśli jest wybrany formant niestandardowy, ta akcja otwiera okno dialogowe Edytowanie formantu niestandardowego, w którym można edytować formant niestandardowy.

Jeśli jest wybrany formant użytkownika, ta akcja otwiera okno dialogowe Edytowanie formantu użytkownika, w którym można edytować formant użytkownika. Formantu użytkownika nie można edytować na poziomie serwera.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści