Strona funkcji Reguły śledzenia niepomyślnych żądań umożliwia zarządzanie listą reguł śledzenia niepomyślnych żądań.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Ścieżka

Wyświetla adres URL śledzony przez regułę śledzenia pod kątem niepomyślnych żądań. Adres URL może zawierać maksymalnie jeden symbol wieloznaczny i musi być lokalny względem katalogu, w którym jest ustawiona definicja niepomyślnego żądania. Na przykład oba wzorce symboli wieloznacznych *.aspx i ind* będą pasowały do adresu URL www.contoso.com/index.aspx.

Skojarzeni dostawcy

Wyświetla dostawców śledzenia skojarzonych z regułą śledzenia niepomyślnych żądań. Dostawca określa obszar funkcjonalny śledzenia. Przykładem jest dostawca śledzenia ASP.NET, który śledzi przejścia do kodu zarządzanego i z takiego kodu, w tym żądania *.aspx.

Kody stanu

Wyświetla kombinacje kodów stanu i kodów podstanu HTTP śledzonych przez regułę śledzenia niepomyślnych żądań. Na liście może znajdować się wiele kodów stanu rozdzielonych przecinkami.

Czas zajętości

Wyświetla maksymalny czas (w sekundach), przez jaki powinno trwać żądanie.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera kreatora Dodawanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań, w którym można dodać regułę w celu śledzenia niepomyślnych żądań.

Edytuj

Otwiera kreatora Edytowanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań, w którym można edytować wybraną regułę śledzenia niepomyślnych żądań.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Edytuj śledzenie witryny

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień śledzenia niepomyślnych żądań dla witryny sieci Web, w którym można włączyć i skonfigurować ustawienia śledzenia niepomyślnych żądań dla witryny sieci Web. Ta akcja jest dostępny tylko w przypadku aktywnego połączenia z serwerem i wybrania określonej witryny.

Wyświetl dzienniki śledzenia

Otwiera katalog plików dziennika śledzenia. Ta akcja jest dostępna tylko przy aktywnym połączeniu z serwerem.

Przywróć odziedziczone

Resetuje funkcję do ustawień odziedziczonych z konfiguracji nadrzędnej. Powoduje to usunięcie lokalnych ustawień konfiguracyjnych funkcji, w tym elementów z listy. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Wyświetl listę uporządkowaną

Wyświetla listę w kolejności konfiguracji. Po wybraniu formatu listy uporządkowanej można tylko przenosić elementy w górę i w dół na liście. Inne akcje znajdujące się w okienku Akcje zostaną wyświetlone dopiero po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Wyświetl listę nieuporządkowaną

Wyświetla listę w formacie nieuporządkowanym. Po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej można sortować i grupować elementy znajdujące się na liście oraz wykonywać akcje dostępne w okienku Akcje.

Zobacz też


Spis treści