Okna dialogowe Dodawanie reguły zezwalającej na połączenie i Dodawanie reguły odrzucającej połączenie umożliwiają dodawanie do listy Ograniczenia adresu IPv4 wpisów, które zezwalają na zdalne połączenia z serwerem sieci Web lub uniemożliwiają takie połączenia. Na połączenia zdalne można zezwalać lub odrzucać je na podstawie określonego adresu IPv4 lub zakresu takich adresów.

Uwaga

Tylko administratorzy korzystający z programu Menedżer usług IIS na komputerze lokalnym mogą konfigurować usługę zarządzania.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określony adres IPv4

Wybierz tę opcję, aby zezwalać na połączenia zdalne lub odrzucać takie połączenia z określonego adresu IPv4. Po wybraniu tej opcji wpisz adres IPv4 w odpowiednim polu.

Zakres adresów IPv4

Wybierz tę opcję, aby zezwalać na połączenia zdalne lub odrzucać takie połączenia z adresów IPv4 należących do określonego zakresu. Po wybraniu tej opcji wpisz zakres adresów IPv4 w odpowiednim polu.

Maska podsieci

Wpisz maskę podsieci dla adresu IPv4 określonego w polu Zakres adresów IPv4.

Zobacz też


Spis treści