Okna dialogowe Ustawienia domyślne umożliwiają edytowanie domyślnych wartości właściwości, które mogą mieć wartości domyślne, takich jak ustawienia odtwarzania pul aplikacji, limity witryn oraz pula aplikacji, w której działają aplikacje. Okna dialogowe Ustawienia domyślne nie zawierają właściwości, które często przyjmują wartości unikatowe, takich jak powiązania witryny czy ścieżka fizyczna do zawartości witryny, aplikacji i katalogu wirtualnego.

Każdemu z następujących obiektów w usługach IIS odpowiada okno dialogowe Ustawienia domyślne, w którym można edytować wartości domyślne obiektów tego typu:

  • Pula aplikacji

  • Witryna

  • Aplikacja

  • Katalogi wirtualne

Jeśli wartość domyślna właściwości zostanie zmieniona, wszystkie obiekty danego typu otrzymają nową wartość w sytuacji, gdy:

  • zostanie utworzony nowy obiekt tego typu,

  • istniejący obiekt jeszcze nie będzie mieć ustawionej konkretnej wartości różniącej się od wartości domyślnej danej właściwości.

    Uwaga

    Jeśli wymagana jest zmiana wartości dla określonej witryny lub aplikacji, można jej dokonać za pomocą okna dialogowego Ustawienia zaawansowane.

Aby uzyskać informacje o określonej właściwości, należy zaznaczyć tę właściwość w oknie dialogowym Ustawienia domyślne i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi w okienku opisu właściwości, które znajduje się pod siatką właściwości. Okienko opisu właściwości można powiększyć, klikając pasek między siatką właściwości a tym okienkiem, a następnie przeciągając go w górę. Można również zmienić rozmiar całego okna dialogowego Ustawienia domyślne, aby wyświetlić więcej właściwości jednocześnie.

Zobacz też


Spis treści