Okno dialogowe Dodawanie witryny sieci Web umożliwia dodanie nowej witryny sieci Web na serwerze sieci Web. Witryny sieci Web mają powiązania, które składają się z numeru portu, adresu IP i opcjonalnej nazwy lub nazw hosta.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa witryny

Wpisz przyjazną nazwę witryny. Przyjazna nazwa jest wyświetlana w drzewie Menedżera usług IIS i można ją później zmienić, jeśli zajdzie potrzeba zmiany nazwy witryny.

Uwaga

Nazwa witryny musi być unikatowa, ponieważ na serwerze sieci Web usług IIS 7 nie mogą się znajdować witryny o takiej samej nazwie.

Pula aplikacji

Wyświetla pulę aplikacji wybraną dla witryny. Po wpisaniu nazwy witryny sieci Web zostanie utworzona nowa pula aplikacji o takiej samej nazwie jak witryna (o maksymalnej długości 64 znaków). Pula aplikacji zostanie domyślnie skonfigurowana do korzystania z architektury .NET Framework w wersji 2.0 i zintegrowanego trybu potokowego. Ustawienia tej puli aplikacji można edytować później lub wybrać inną pulę aplikację dla witryny.

Wybierz

Otwiera okno dialogowe Wybieranie puli aplikacji, umożliwiające wybór puli aplikacji, w której będzie uruchamiana witryna.

Ścieżka fizyczna

Wpisz ścieżkę fizyczną lokalizacji, w której jest przechowywana zawartość witryny. Zawartość może się znajdować na komputerze lokalnym albo pochodzić z katalogu lub udziału zdalnego. Jeśli zawartość jest przechowywana na komputerze lokalnym, wpisz ścieżkę fizyczną, na przykład C:\Zawartosc. Jeśli zawartość jest przechowywana w udziale zdalnym, wpisz ścieżkę UNC (Universal Naming Convention), na przykład \\Serwer\Udzial.

Opcjonalnie kliknij przycisk Połącz jako, aby określić poświadczenia umożliwiające połączenie ze ścieżką fizyczną. Jeśli poświadczenia nie zostaną podane, serwer sieci Web będzie używać uwierzytelniania przekazywanego. Oznacza to, że dostęp do zawartości będzie uzyskiwany za pomocą tożsamości użytkownika aplikacji, a dostęp do plików konfiguracji – za pomocą tożsamości puli aplikacji.

Otwiera okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać fizyczną lokalizację zawartości witryny.

Połącz jako

Otwiera okno dialogowe Łączenie jako, w którym można wybrać sposób połączenia ze ścieżką wpisaną w polu Ścieżka fizyczna. Domyślnie jest wybrana opcja Użytkownik aplikacji (uwierzytelnianie przekazywane).

Testuj ustawienia

Otwiera okno dialogowe Testowanie ustawień, w którym można przejrzeć listę wyników testu i ocenić, czy ustawienia ścieżki są prawidłowe.

Typ

Wybierz pozycję HTTP, jeśli witryna sieci Web ma mieć powiązanie HTTP, lub pozycję HTTPS, jeśli witryna sieci Web ma mieć powiązanie SSL (Secure Sockets Layer).

Adres IP

Wybierz adres IP z listy Adres IP lub wpisz adres IP, za pomocą którego użytkownicy będą mogli uzyskiwać dostęp do tej witryny.

Uwaga

Symbol procentu (%) nie jest prawidłowym znakiem w adresach IP. Jeśli wpisany adres IPv6 będzie zawierać ten znak, usługa aktywacji procesów systemu Windows (WAS) nie będzie mogła uruchomić witryny z powodu nieprawidłowego powiązania. Na przykład adres IPv6 połączenia lokalnego kończy się znakami „%8”. W przypadku kopiowania tego adresu z zapytania ipconfig w oknie polecenia i wklejania go w polu Adres IP programu Menedżer usług IIS należy koniecznie usunąć z adresu IP część „%8”.

Jeśli zostanie wybrana opcja Wszystkie nieprzypisane, ta witryna będzie odpowiadać na żądania dotyczące adresów IP przy użyciu określonego dla niej portu i opcjonalnej nazwy hosta, chyba że inna witryna na serwerze będzie mieć powiązanie na tym samym porcie, ale z konkretnym adresem IP.

Na przykład w powiązaniu domyślnej witryny sieci Web określono ustawienie Wszystkie nieprzypisane w opcji Adres IP, wartość 80 w opcji Port i nie określono nazwy hosta. Jeśli na serwerze jest druga witryna pod nazwą Contoso, która ma powiązanie określające adres IP 172.30.189.179 na porcie 80 bez nazwy hosta, to witryna Contoso będzie odbierać wszystkie żądania HTTP skierowane do portu 80 na adres IP 172.30.189.179, a domyślna witryna sieci Web będzie w dalszym ciągu odbierać żądania HTTP skierowane do portu 80 na każdy adres IP inny niż 172.30.189.179.

Port

Wpisz port, na którym sterownik HTTP.sys ma nasłuchiwać żądań zgłaszanych do tej witryny sieci Web. Jeśli z listy rozwijanej Typ wybierzesz pozycję HTTP, domyślnym portem będzie port 80, a jeśli z listy rozwijanej wybierzesz pozycję HTTPS, domyślnym portem będzie port 443. Jeśli określisz port inny niż domyślne, klienci będą musieli określać numer portu w żądaniach kierowanych do serwera, ponieważ w przeciwnym razie nie połączą się z witryną sieci Web.

Nazwa hosta

Wpisz nazwę hosta, jeśli chcesz przypisać jedną lub kilka nazw hosta, zwanych również nazwami domeny, do jednego komputera używającego jednego adresu IP. Jeśli określisz nazwę hosta, klienci w celu uzyskania dostępu do witryny sieci Web będą musieli użyć tej nazwy hosta, a nie adresu IP.

Jeśli witryna sieci Web jest dostępna w Internecie, wpisz nazwę domeny odpowiadającą witrynie sieci Web w takiej postaci, w jakiej użytkownicy będą ją wpisywać w przeglądarce, na przykład www.contoso.com. Jeśli witryna sieci Web ma więcej niż jedną nazwę domeny, na przykład www.contoso.com i contoso.com, należy utworzyć osobne powiązanie dla każdej nazwy hosta.

Jeśli witryna sieci Web jest dostępna w intranecie, nie jest konieczne określanie nazwy hosta, jeśli użytkownicy będą wpisywać nazwę serwera w przeglądarce, na przykład http://nazwa_serwera. Jeśli jednak serwer DNS w danym środowisku jest skonfigurowany do przechowywania innych nazw tego serwera sieci Web, można utworzyć osobne powiązanie dla każdej nazwy hosta, tak aby użytkownicy mogli korzystać z pozostałych nazw przechowywanych na serwerze DNS.

Uwaga

W plikach dziennika nazwa hosta skonfigurowana dla witryny sieci Web może wyglądać inaczej, ponieważ sterownik HTTP.sys rejestruje nazwy hosta przy użyciu formatu z kodowaniem punycode.

Certyfikat SSL

Wybierz certyfikat, którego witryna sieci Web ma używać dla protokołu SSL. Lista Certyfikat SSL jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania pozycji HTTPS z listy Typ.

Uwaga

Certyfikaty można dodawać i konfigurować za pomocą funkcji Certyfikaty serwera w programie Menedżer usług IIS.

Wyświetl

Otwiera okno dialogowe Certyfikat, w którym można przejrzeć informacje o certyfikacie wybranym na liście Certyfikat SSL. Przycisk Wyświetl jest wyświetlany tylko w przypadku wybrania pozycji HTTPS z listy Typ i wybrania certyfikatu z listy Certyfikat SSL.

Uruchom witrynę sieci Web natychmiast

Wybierz tę opcję, aby witryna sieci Web została uruchomiona natychmiast po utworzeniu. Gdy witryna sieci Web jest uruchomiona, nasłuchuje żądań. Uruchomienie witryny sieci Web można opóźnić, jeśli po jej utworzeniu jest konieczne wprowadzenie innych zmian konfiguracji, takich jak zmiany uwierzytelniania lub autoryzacji.

Uwaga

W przypadku określenia nieprawidłowego powiązania witryna sieci Web zostanie utworzona, ale jej uruchomienie będzie możliwe dopiero po poprawieniu powiązania.

Zobacz też


Spis treści