Strona funkcji Rejestrowanie pozwala skonfigurować sposób, w jaki usługi IIS rejestrują żądania wysyłane do serwera sieci Web, oraz określić moment tworzenia nowych plików dziennika.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Jeden plik dziennika na

Określa, czy na serwerze sieci Web jest prowadzony jeden plik dziennika dla całego serwera, czy jeden plik dziennika dla każdej witryny znajdującej się na serwerze.

W przypadku wybrania opcji Witryna ustawienia określone na stronie Rejestrowanie na poziomie serwera staną się wartościami domyślnymi dla wszystkich witryn na serwerze. Następnie można otworzyć stronę Rejestrowanie na poziomie witryny, aby skonfigurować szczegółowe ustawienia dotyczące witryny.

Format

Określa format pliku dziennika tworzonego podczas rejestrowania żądania.

Jeśli na serwerze sieci Web zostanie skonfigurowany jeden plik dziennika, można wybrać jeden z następujących formatów tego pliku:

WartośćOpis

Binarne

Konfiguruje w usługach IIS korzystanie z binarnego scentralizowanego formatu rejestrowania. W przypadku korzystania z tego formatu usługi IIS tworzą jeden plik dziennika dla wszystkich witryn na serwerze sieci Web. Każda witryna zapisuje w tym pliku dziennika informacje dotyczące trafionych żądań w postaci niesformatowanych danych binarnych. Ponieważ ten rodzaj rejestrowania pozwala zaoszczędzić cenne zasoby pamięci i procesora CPU, nadaje się do stosowania w środowisku usługodawcy internetowego, gdzie serwery sieci Web mogą obsługiwać wiele witryn, lub w dowolnej sytuacji charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu.

Uwaga

Aby wyodrębnić dane z pliku dziennika w tym formacie, należy użyć odpowiedniego narzędzia, takiego jak LogParser 2.2.

W3C

Konfiguruje w usługach IIS rejestrowanie informacji dziennika na temat wszystkich witryn na serwerze przy użyciu scentralizowanego formatu pliku dziennika W3C. Ten format, obsługiwany przez sterownik HTTP.sys, jest oparty na tekście ASCII i daje możliwość dostosowania, co oznacza, że użytkownik określa rejestrowane pola. Rejestrowane pola można określić w oknie dialogowym Pola rejestrowania W3C, klikając opcję Wybierz pola na stronie Rejestrowanie. Pola są rozdzielone spacjami, a czas jest rejestrowany w formacie skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC).

Jeśli na serwerze sieci Web zostanie skonfigurowany jeden plik dziennika dla każdej witryny, można wybrać jeden z następujących formatów tego pliku:

WartośćOpis

IIS

Konfiguruje w usługach IIS rejestrowanie informacji dziennika na temat witryny przy użyciu formatu pliku dziennika usług Microsoft IIS. Ten format, obsługiwany przez sterownik HTTP.sys, jest stałym formatem opartym na tekście ASCII, co oznacza, że użytkownik nie może dostosować rejestrowanych pól. Pola są rozdzielone spacjami, a czas jest rejestrowany jako czas lokalny.

Poniżej znajduje się lista pól rejestrowanych w przypadku korzystania z formatu pliku dziennika usług IIS:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (Wartość 200 wskazuje pomyślne wykonanie żądania).

 • Windows status code (Wartość 0 wskazuje pomyślne wykonanie żądania).

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (parametry przekazywane do skryptu)

Nie wszystkie pola zawierają dane. Jeśli pole nie zawiera danych, jako symbol zastępczy jest wyświetlany dywiz (-). Jeśli pole zawiera znak niedrukowalny, sterownik HTTP.sys zamienia go na znak plus (+) w celu zachowania formatu pliku dziennika.

NCSA

Konfiguruje w usługach IIS rejestrowanie informacji dziennika na temat witryny przy użyciu wspólnego formatu pliku dziennika NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Ten format, obsługiwany przez sterownik HTTP.sys, jest stałym formatem opartym na tekście ASCII, co oznacza, że użytkownik nie może dostosować rejestrowanych pól. Pola są rozdzielone spacjami, a czas jest rejestrowany jako czas lokalny z przesunięciem względem skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC).

Poniżej znajduje się lista pól rejestrowanych w przypadku korzystania ze wspólnego formatu pliku dziennika NCSA:

 • Remote host address

 • Remote log name (Ta wartość to zawsze dywiz).

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (Wartość 200 wskazuje pomyślne wykonanie żądania).

 • Bytes sent

Nie wszystkie pola zawierają dane. Jeśli pole nie zawiera danych, jako symbol zastępczy jest wyświetlany dywiz (-). Jeśli pole zawiera znak niedrukowalny, sterownik HTTP.sys zamienia go na znak plus (+) w celu zachowania formatu pliku dziennika.

W3C

Informacje dziennika na temat witryny są rejestrowane przy użyciu rozszerzonego formatu pliku dziennika W3C. Ten format, obsługiwany przez sterownik HTTP.sys, jest oparty na tekście ASCII i daje możliwość dostosowania, co oznacza, że użytkownik określa rejestrowane pola. Rejestrowane pola można określić w oknie dialogowym Pola rejestrowania W3C, klikając opcję Wybierz pola na stronie Rejestrowanie. Pola są rozdzielone spacjami, a czas jest rejestrowany w formacie skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC).

Niestandardowe

Konfiguruje w usługach IIS korzystanie z niestandardowego formatu dla niestandardowego modułu rejestrowania. W przypadku wybrania tej opcji strona Rejestrowanie zostanie wyłączona, ponieważ w programie Menedżer usług IIS nie można skonfigurować rejestrowania niestandardowego.

Wybierz pola

Otwiera okno dialogowe Pola rejestrowania W3C, w którym można wybrać pola do rejestrowania. Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku wybrania formatu pliku dziennika W3C.

Katalog

Określa fizyczną ścieżkę przechowywania plików dziennika. Wartość domyślna to %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Kodowanie

Określa kodowanie plików dziennika: UTF-8 lub ANSI.

Format UTF-8 należy wybrać, jeśli w jednym ciągu mają występować znaki zarówno jedno-, jak i wielobajtowe. To kodowanie umożliwia odczyt dzienników tekstowych – na przykład w rozszerzonym formacie W3C, formacie usług IIS i wspólnym formacie NCSA – w języku innym niż angielski. Ponadto, jeśli serwer sieci Web obsługuje adresy URL w języku innym niż obsługiwany przez domyślną stronę kodową serwera, należy włączyć kodowanie UTF-8 dla zawartości dziennika.

Domyślnie usługi IIS próbują obsługiwać adresy URL przy użyciu stron kodowych innych niż domyślna strona kodowa serwera. Ze względów bezpieczeństwa można włączyć format UTF-8 w celu ograniczenia skutków ataków, które mogłyby spowodować niepoprawną translację adresów URL w formacie UTF-8 na domyślną stronę kodową.

Harmonogram

Konfiguruje w usługach IIS tworzenie nowego pliku dziennika na podstawie jednej z następujących wartości:

 • Co godzinę: nowy plik dziennika jest tworzony co godzinę.

 • Codziennie: nowy plik dziennika jest tworzony co dzień.

 • Co tydzień: nowy plik dziennika jest tworzony co tydzień.

 • Co miesiąc: nowy plik dziennika jest tworzony co miesiąc.

Maksymalny rozmiar pliku (w bajtach)

Konfiguruje w usługach IIS tworzenie nowego pliku dziennika w momencie, gdy bieżący plik osiągnie określony rozmiar (w bajtach).

Minimalny rozmiar pliku wynosi 1048576 bajtów. Jeśli ten atrybut zostanie ustawiony na wartość mniejszą niż 1048576 bajtów, przyjmowana jest wartość domyślna równa 1048576 bajtów.

Nie twórz nowych plików dziennika

Konfiguruje usługi IIS tak, aby nie były tworzone nowe pliki dziennika. Oznacza to, że istnieje jeden plik dziennika, którego rozmiar zwiększa się w miarę rejestrowania informacji.

Użyj czasu lokalnego do nazywania plików i przerzucania

Określa, że przy nazywaniu pliku dziennika i określaniu godziny przerzucania tego pliku jest używany lokalny czas serwera. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, używany jest skoordynowany czas uniwersalny (UTC).

Uwaga

Niezależnie od tego ustawienia sygnatury czasowe w faktycznym pliku dziennika mają format godziny odpowiadający formatowi dziennika wybranemu z listy Format. Na przykład w przypadku formatów pliku dziennika NCSA i W3C formatem godziny w sygnaturach czasowych jest czas UTC.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Wyłącz

Wyłącza funkcję.

Wyświetl pliki dziennika

Otwiera katalog plików dziennika.

Zobacz też


Spis treści