Använd funktionssidan Loggning för att konfigurera hur begäranden om IIS-loggar görs till webbservern och när nya loggfiler skapas.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

En loggfil per

Anger om webbservern sparar en loggfil för hela servern eller en loggifl för varje webbplats på servern.

När du väljer Plats är de inställningar du anger på sidan Loggning på servernivå standardvärden för alla webbplatser på din server. Du kan öppna sidan Loggning på webbplatsnivå för att konfigurera specifika inställningar för en webbplats.

Format

Anger format för loggfilen som skapas när en begäran loggas.

När du konfigurerar webbservern så att den har en loggfil kan du välja ett av följande format för loggifilen:

VärdeBeskrivning

Binär

Konfigurerar IIS att använda det binära centraliserade loggningsformatet. Genom att använda det här formatet skapar IIS en loggfil för alla webbplatser på webbservern. Varje webbplats skriver logginformation om träffar för begäranden som binära oformaterade data till den här loggningsfilen. Eftersom den här typen av loggning spar in på värdefulla minnes- och CPU-resurser är det lämpligt att använda i en ISP-miljö, där webbservrar kan vara värd för många webbplatser eller om det förekommer mycket trafik.

OBS

För att extrahera data från det här loggfilformatet måste du använda ett verktyg, som t.ex. LogParser 2.2 (sidan är eventuellt på engelska).

W3C

Konfigurerar IIS så att det använder det centraliserade W3C-loggfilsformatet för att logga information om alla webbplatser på servern. Det här formatet hanteras av HTTP.sys och är ett anpassningsbart ASCII-textbaserat format, vilket innebär att du anger vilka fält som ska loggas. Ange fält som ska loggas i dialogrutan W3C-loggningsfält genom att klicka på Välj fält på sidan Loggning. Fälten avgränsas av mellanslag och tiden registreras i UTC-format (Coordinated Universal Time).

När du konfigurerar webbservern så att den har en loggfi per webbplats kan du välja ett av följande format för loggifilen:

VärdeBeskrivning

IIS

Konfigurerar IIS så att det använder det centraliserade IIS-loggfilsformatet för att logga information om en webbplats. Det här formatet hanteras av HTTP.sys och är ett fast ASCII-textbaserat format, vilket innebär att du inte kan anpassa vilka fält som ska loggas. Fälten avgränsas av kommatecken och tiden registreras i lokalt tidsformat.

Nedan följer en lista över fält som loggas när du använder IIS-loggfilformatet:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (Ett värde på 200 anger att begäran har genomförts utan problem.)

 • Windows status code (Ett värde på 0 anger att begäran har genomförts utan problem.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (parametrarna som slussas till ett skript.)

Alla fält kommer inte att innehålla data. När ett fält inte innehåller data visas ett bindestreck (-) som platshållare. När ett fält innehåller ett tecken som inte kan skrivas ut ersätter HTTP.sys det med ett plustecken (+) för att bevara loggfilformatet.

NCSA

Konfigurerar IIS så att det använder det vanliga NCSA-loggfilsformatet (National Center for Supercomputing Applications) för att logga information om en webbplats. Det här formatet hanteras av HTTP.sys och är ett fast ASCII-textbaserat format, vilket innebär att du inte kan anpassa vilka fält som ska loggas. Fälten avgränsas av mellanslag och tiden registreras i lokalt tidsformat med förskjutning i enlighet med UTC (Coordinated Universal Time).

Nedan följer en lista över fält som loggas när du använder det vanliga NCSA-loggfilformatet:

 • Remote host address

 • Remote log name (Det här värdet är alltid ett bindestreck.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (Ett värde på 200 anger att begäran har genomförts utan problem.)

 • Bytes sent

Alla fält kommer inte att innehålla data. När ett fält inte innehåller data visas ett bindestreck (-) som platshållare. När ett fält innehåller ett tecken som inte kan skrivas ut ersätter HTTP.sys det med ett plustecken (+) för att bevara loggfilformatet.

W3C

Använd det utökade W3C-loggfilsformatet för att logga information om en webbplats. Det här formatet hanteras av HTTP.sys och är ett anpassningsbart ASCII-textbaserat format, vilket innebär att du anger vilka fält som ska loggas. Ange fält som ska loggas i dialogrutan W3C-loggningsfält genom att klicka på Välj fält på sidan Loggning. Fälten avgränsas av mellanslag och tiden registreras i UTC-format (Coordinated Universal Time).

Anpassad

Konfigurerar IIS så att ett anpassad format för en anpassad loggningsmodul används. När du väljer det här alternativet blir sidan Loggning inaktiverad eftersom anpassad loggning inte kan konfigureras i IIS-hanteraren.

Välj fält

Öppnar dialogrutan W3C-loggningsfält där du kan välja vilka fält som ska loggas. Den här knappen är bara tillgänglig om loggfilsformatet W3C har valts.

Katalog

Anger fysisk sökväg till den plats där loggfilen eller filerna har lagrats. Standardvärdet är %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Kodning

Anger hur loggfilen eller -filerna kodas: UTF-8 eller ANSI.

Välj UTF-8 om du vill aktivera både enkel- och flerbytestecken i en sträng. Den här kodningen gör det möjligt för dig att läsa textbaserade loggar, till exempel utökad W3C, IIS och NCSA-format på andra språk än engelska. Om webbservern hanterar URL på andra språk än de som stöds av serverns standardinställda kodsida måste du aktivera UTF-8 för logginnehåll.

Som standard försöker IIS serva URL på kodsidor som är på andra språk än serverns standardinställda kodsida. Av säkerhetsskäl kan det vara bra att aktivera UTF-8-format för att minska effekten av en attack som kan leda till att URL i formatet UTF-8 inte översätts korrekt till den standardinställda kodsidan.

Schema

Konfigurerar IIS att skapa nya loggfiler med utgångspunkt från följande värden:

 • Varje timme: en ny loggfil skapas varje timme.

 • Varje dag: en ny loggfil skapas varje dag.

 • Varje vecka: en ny loggfil skapas varje vecka.

 • Varje månad: en ny loggfil skapas varje månad.

Maximal filstorlek (i byte)

Konfigurerar IIS att skapa en ny loggfil när filen uppnår en viss storlek (i byte).

Minsta filstorleken är 1048576 byte. Om det här attributet ställs till mindre än 1048576 byte så används standardvärdet 1048576 byte.

Skapa inte nya loggfiler

Konfigurerar IIS så att nya loggfiler inte skapas. Detta innebär att det finns en enda loggfil som kommer fortsätta växa allteftersom ny information loggas.

Använd lokal tid för filnamngivning och omstart

Anger att namngivning av loggfil och tid för omstart av loggfil använder lokal servertid. Om detta inte anges används UTC-tid.

OBS

Oavsett hur den här inställningen görs använder tidsstämpling i den aktuella loggfilen tidsformatet för det loggformat som du väljer från listan Format. Till exempel så använder NCSA- och W3C-loggfilformat UTC-formatet för tidsstämpling.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Inaktivera

Inaktiverar funktionen.

Visa loggfiler

Öppnar loggfilskatalogen.

Se även


Innehåll