Du använder dialogrutorna Lägg till provider och Redigera provider för att lägga till eller redigera en provider i IIS om du har ett program som använder en provider-baserad tjänst för att lagra data i en databas eller något annat datalager. De egenskaper som visas i dialgorutan beror på vilken typ av provider du väljer att lägga till eller redigera.

De 3 olika typerna av providers du kan lägga till eller redigera är:

  • Roller - tillhandahåller ett gränssnitt mellan ASP.NET-rollhanteringstjänsten ("rollhanteraren") och rolldatakällor.

  • Användare - tillhandahåller ett gränssnitt mellan ASP.NET-medlemskapstjänsten och datakällor för medlemskap.

  • Profil - tillhandahåller ett gränssnitt mellan ASP.NET-profiltjänsten och profildatakällor.

OBS

Med dialogrutorna Lägg till provider och Redigera provider kan du lägga till eller redigera de flesta av en providers egenskaper, men inte alla. Du kan konfigurera ytterligare egenskaper för varje provider i ditt webbprograms Web.config-fil. Mer information om providers finns i ASP.NET 2.0 Provider Model: Introduction to the Provider Model (sidan är eventuellt på engelska).

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Typ

Anger providertyp.

Namn

Anger namnet på providern.

Beteende

Anger vissa beteenden för medlemskapsanvändarproviders. Genom att ange värdet för ett eller flera bland följande beteenden till True aktiveras det beteendet:

  • EnablePasswordReset - anger om lösenord kan återställas med hjälp av providerns ResetPassword-metod. Standardvärdet är False.

  • EnablePasswordRetreival- anger om lösenord kan hämtas med hjälp av providerns GetPassword-metod. Standardvärdet är False.

  • RequiresQuestionAndAnswer anger om ett lösenord måste anges när providerns metoder i GetPassword och ResetPassword anropas. Standardvärdet är False.

  • RequiresUniqueEmail - anger om varje registrerad användare måste ha en unik e-postadress. Standardvärdet är False.

  • StorePasswordInSecureFormat - anger om lösenord bör hashas. Standardvärdet är False.

Data:

Här konfigureras namnet på den anslutningssträng som används för att ansluta till databasen. Ange namnet på anslutningssträngen i kryssrutan ConnectionStringName.

Allmänt

Här definieras allmänna inställningar för providern. Dessa inställningar är valfria och omfattar:

  • ApplicationName - anger programmets virtuella sökväg i rutan ApplicationName. Om du inte anger ett värde i rutan ApplicationName sätts standarden för API-medlemskap till HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. Detta kan endast bestämmas under körning.

  • Description - här ges en beskrivning av providern.

Övrigt

Gör att du kan konfigurera namn och värdepar som är specifika för providern. För att lägga till och ta bort namn och värdepar klickar du på knappen ... bredvid fältet Provider-specifika inställningar i området Övrigt.

Se även


Innehåll