Använd dialogrutan Standardvärden för FTP-plats för att ange standardinställningar för FTP-platser.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Tillåt UTF8

Anger om UTF8-aktivitet ska tillåtas eller inte (detta omfattar UTF8-filnamn).

Standardvärdet är True.

Starta automatiskt

Anger om platsen ska startas när den skapas eller när du startar IIS. Om du startar en plats får egenskapen värdet sant och om du stoppar en plats får den värdet falskt.

Standardvärdet är True.

Timeout för kontrollkanal

Anger timeouten (i sekunder) när en FTP-session automatiskt kopplas från på grund av inaktivitet.

Standardvärdet är 120.

Timeout för datakanal

Anger timeouten (i sekunder) när datakanalen automatiskt kopplas från på grund av inaktivitet.

Om du använder standardtimeouts för både kontroll- och datakanalen, stängs datakanalen av först och därefter kopplas sessionen från om det fortfarande inte sker någon aktivitet efter 120 sekunder.

Standardvärdet är 30.

Inaktivera socketpooling

Anger om socketpooler används för platser som skiljs åt med IP-adress istället för med portnummer eller värdnamn.

Standardvärdet är False.

Högsta antal anslutningar

Anger maximalt antal samtidiga anslutningar till en server.

Standardvärdet är 4294967295.

Återställ till högsta antal anslutningar

Anger om FTP-sessionen ska kopplas från när svar skickas om högsta antal anslutningar.

Standardvärdet är False.

Serverns Listen Backlog

Anger antalet utestående sockets som kan ställas i kö.

Standardvärdet är 60.

Ej autentiserad timeout

Anger timeouten (i sekunder) mellan när en ny anslutning görs och autentisering försöks.

Standardvärdet är 30.


Innehåll