Använd funktionssidan .NET-globalisering för att konfigurera globaliseringsinställningar för .NET Framework. Globalisering är processen genom vilken programkoden internationaliseras och programmet lokaliseras för att passa andra språk och kulturer. Internationaliseringsprocessen gör det möjligt att översätta, lagra, hämta och presentera programinnehållet i alla språkvarianter, och använda samma programkodbas där detta är möjligt. Språkvarianten är kombinationen av språket och den kulturella miljön. Detta omfattar datumformat, tid, valutor, telefonnummer osv. Lokalisering innebär anpassning av ditt program till andra språkvarianter genom översättning och formatering av innehållet i enlighet med kulturen, helst utan att ändra själva koden.

I IIS 7 kan du konfigurera följande globaliseringsinställningar för .NET Framework:

  • Kulturinställningar som t.ex. UI-kultur

  • Kodningsinställningar som t.ex. kodning av svarshuvuden

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Kultur [culture]

Anger standardkultur för bearbetning av inkommande webbegäranden.

Aktivera klientbaserad kultur [enableClientBasedCulture]

Hämtar eller anger ett värde som indikerar om egenskaperna Culture och UICulture bör baseras på huvudfältvärdet AcceptLanguage som skickas från klientens webbläsare.

UI-kultur [uiCulture]

Anger standardkultur för bearbetning av språkberoende resurssökningar.

Fil [fileEncoding]

Anger filkodning för parsning av ASPX-, ASMX- och ASAX-filer. Unicode- och UTF-8-filer som sparas med byteordningsprefix känns igen automatiskt, oavsett värdet hos detta attribut.

Begäranden [requestEncoding]

Anger den kodning som varje inkommande begäran antas använda, inklusive skickade data och frågesträngen.

Om begäran omfattar ett förfrågningshuvud som innehåller ett Accept-Charset-attribut åsidosätter det detta attribut i konfigurationen.

Standardkodningen är UTF-8 och den anges i globaliseringsavsnittet. Detta finns i filen Machine.config som skapades när .NET Framework installerades. Om begärandekodning inte anges i en Machine.config- eller Web.config-fil används som standard det som angetts i datorns Nationella inställningar och språkinställningar.

I program med endast en server måste detta attribut och responseEncoding-attributet vara identiska. I mer sällsynta fall (flerserverprogram med olika standardkodningar för varje server) kan du variera kodningen för begäran och svaret med hjälp av lokala Web.config-filer.

Svarshuvuden [responseHeaderEncoding]

Anger innehållskodning för svarshuvuden.

Svar [responseEncoding]

Anger innehållskodning för svar.

Standardkodningen är UTF-8 och den anges i globaliseringsavsnittet. Detta finns i filen Machine.config som skapades när .NET Framework installerades. Om svarskodning inte anges i en Machine.config- eller Web.config-fil används som standard det som angetts i datorns Nationella inställningar och språkinställningar.

I program med endast en server måste detta attribut och responseEncoding-attributet vara identiska. I mer sällsynta fall (flerserverprogram med olika standardkodningar för varje server) kan du variera kodningen för begäran och svaret med hjälp av lokala Web.config-filer.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll