Strona Warunki odtwarzania kreatora Edytowanie ustawień odtwarzania puli aplikacji umożliwia skonfigurowanie usług IIS tak, aby okresowo ponownie uruchamiały procesy robocze w puli aplikacji. Może to pomóc w odzyskiwaniu cennych zasobów systemowych i lepszym zarządzaniu wadliwymi procesami roboczymi.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Stałe przedziały czasu (w minutach)

Wybierz tę opcję, aby określić czas (w minutach), który powinien upłynąć między kolejnymi odtworzeniami procesu roboczego przez usługi IIS. Tę opcję można wybrać, jeśli pewna aplikacja powoduje problemy po dłuższym działaniu. Na podstawie swojej wiedzy na temat aplikacji ustaw tę wartość na czas krótszy od tego, po którego upływie występuje błąd aplikacji.

Ustalona liczba żądań

Wybierz tę opcję, aby określić liczbę żądań, po której usługi IIS mają odtworzyć proces roboczy. Tę opcję można wybrać, jeśli pewna aplikacja powoduje problemy po osiągnięciu określonej liczby żądań. Na podstawie swojej wiedzy na temat aplikacji ustaw liczbę żądań mniejszą od tej, po której przetworzeniu występuje błąd aplikacji.

Określone przedziały czasu

Wybierz tę opcję, aby określić godziny, o których usługi IIS mają odtwarzać proces roboczy w okresie 24 godzin. Aby na przykład odtwarzać proces roboczy o godzinie 4:30 i 16:30, wprowadź 4:30, 16:30. Określona godzina korzysta z czasu lokalnego na serwerze sieci Web. Tę opcję można wybrać, jeśli pewna aplikacja powoduje problemy po dłuższym działaniu i chce się odtworzyć pulę aplikacji o określonej godzinie, na przykład późno w nocy lub wcześnie rano, aby uniknąć negatywnego wpływu na pracę użytkowników. Na podstawie swojej wiedzy na temat aplikacji ustaw przedział na tyle krótki, aby mogło to zapobiec błędom aplikacji.

Użycie pamięci wirtualnej (w KB)

Wybierz tę opcję, aby określić maksymalną liczbę kilobajtów wspólnej wirtualnej pamięci systemu, jaką może zająć proces roboczy, zanim zostanie odtworzony. Tę opcję można wybrać w przypadku zauważenia stałego wzrostu ilości pamięci wirtualnej używanej na serwerze. Może to wskazywać, że aplikacja rezerwuje pamięć wielokrotnie, co powoduje fragmentację stosu pamięci. Wprowadzenie zbyt dużej wartości może poważnie obniżyć wydajność systemu. Na początku próg pamięci wirtualnej należy ustawić na poziomie poniżej 70 procent dostępnej pamięci wirtualnej, a następnie w razie konieczności dopasować to ustawienie.

Użycie pamięci prywatnej (w KB)

Wybierz tę opcję, aby określić maksymalną liczbę kilobajtów prywatnie przydzielonej pamięci fizycznej systemu, jaką może zająć proces roboczy, zanim zostanie odtworzony. Tę opcję można wybrać, jeśli w aplikacji występują przecieki pamięci. Wprowadzenie zbyt dużej wartości może poważnie obniżyć wydajność systemu. Na początku tę wartość należy ustawić na poziomie poniżej 60 procent dostępnej pamięci fizycznej serwera, a następnie w razie konieczności dopasować ją.

Zobacz też


Spis treści