Strona funkcji Delegowanie funkcji umożliwia skonfigurowanie stanu delegowania funkcji programu Menedżer usług IIS w odniesieniu witryn i aplikacji na serwerze sieci Web w systemach Windows Vista® i Windows Server® 2008. Konfigurowanie stanu delegowania funkcji w programie Menedżer usług IIS polega na określeniu, czy sekcja konfiguracyjna funkcji jest zablokowana, czy odblokowana w plikach konfiguracji usług IIS 7 na poziomie serwera (plik ApplicationHost.config i główny plik Web.config). Zablokowanie funkcji powoduje, że jej ustawienia konfiguracyjne można odczytywać i zapisywać wyłącznie w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Odblokowanie funkcji umożliwia odczytywanie i zapisywanie jej ustawień również w plikach konfiguracyjnych na niższych poziomach, np. w pliku Web.config witryny lub aplikacji.

Uwaga

Skonfigurowanie stanu delegowania funkcji w programie Menedżer usług IIS daje kontrolę tylko nad sekcjami konfiguracyjnymi i odpowiadającymi im poziomami, na których jest możliwe określanie ustawień w plikach konfiguracji.

Ponieważ ustawienia konfiguracyjne wybranych lub wszystkich funkcji witryn i aplikacji są odczytywane z plików Web.config i w nich zapisywane, można z łatwością kopiować konfiguracje z jednego komputera na inny. Na przykład na komputerze projektowym lub testowym można utworzyć aplikację i określić zapis niektórych funkcji tej aplikacji w pliku Web.config. Dzięki temu całą zawartość aplikacji, łącznie z plikiem konfiguracji, można łatwo spakować i przetransferować na inny komputer.

Ważne

W przypadku konstruowania witryny lub aplikacji w środowisku produkcyjnym należy skontaktować się z administratorem serwera produkcyjnego i ustalić, czy w środowisku produkcyjnym funkcje konfigurowane w pliku Web.config witryny lub aplikacji mogą być odblokowane. Jeśli funkcja skonfigurowana w pliku Web.config jest zablokowana w środowisku produkcyjnym, podczas jej wykonywania mogą wystąpić błędy, ponieważ wybrana konfiguracja jest nieprawidłowa.

W systemie Windows Server 2008 funkcja Delegowanie funkcji współdziała z funkcjami Użytkownicy Menedżera usług IIS i Uprawnienia Menedżera usług IIS, umożliwiając użytkownikom innym niż administratorzy wyświetlanie oraz konfigurowanie delegowanych funkcji w witrynach i aplikacjach przy użyciu programu Menedżer usług IIS. Stan delegowania funkcji określa, czy użytkownicy mogą ją konfigurować w swoich witrynach i aplikacjach. Jeśli na przykład użytkownicy mają mieć możliwość konfigurowania ciągów połączeń danych, na liście widocznej na stronie Delegowanie funkcji należy zaznaczyć pozycję Ciągi połączenia, a następnie w okienku Akcje lub menu wyświetlanym prawym przyciskiem myszy kliknąć polecenie Odczyt/Zapis.

Ustawienia na stronie Delegowanie funkcji dotyczą wszystkich witryn i aplikacji istniejących na serwerze sieci Web. Ustawienia na stronie Delegowanie funkcji skonfigurowane na poziomie serwera dotyczą wszystkich witryn na serwerze, a ustawienia skonfigurowane na poziomie witryny dotyczą wszystkich aplikacji w tej witrynie. Aby skonfigurować stany delegowania funkcji w odniesieniu do określonej witryny lub aplikacji, należy skorzystać ze stron Niestandardowe delegowanie witryny i Delegowanie aplikacji niestandardowych.

Przestroga

Jeśli w przyszłości wystąpi potrzeba zmiany skonfigurowanych stanów delegowania funkcji, należy przeanalizować sposób delegowania tych funkcji na niższych poziomach konfiguracji, aby dobrze zrozumieć, jak planowane zmiany wpłyną na te funkcje na niższych poziomach. Na przykład, jeśli pierwotnie funkcja została skonfigurowana jako tylko do odczytu w witrynach, a użytkownik na poziomie witryny skonfigurował bardziej restrykcyjne ustawienie przez usunięcie delegowania tej funkcji, skonfigurowanie dla funkcji trybu Odczyt/Zapis na poziomie nadrzędnym może spowodować niezamierzoną zmianę stanu określonego przez tego użytkownika. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem zmian w środowisku produkcyjnym sprawdzić na komputerze testowym, jak zmiany stanów delegowania wpłyną na dane środowisko.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę funkcji interfejsu użytkownika w programie Menedżer usług IIS. Aby przypisać funkcji określony stan delegowania, zaznacz tę funkcję, a następnie w okienku Akcje albo menu wyświetlanym prawym przyciskiem myszy kliknij żądany stan delegowania.

Delegowanie

Wyświetla stan delegowania funkcji interfejsu użytkownika na niższych poziomach.

Elementy okienka Akcje

W poniższej tabeli przedstawiono opcje delegowania funkcji usług IIS 7 dostępne w programie Menedżer usług IIS oraz wpływ tych opcji na pliki konfiguracji i interfejs użytkownika. Funkcje te są związane z konfiguracją. Jeśli program Menedżer usług IIS zostanie rozszerzony przez dołączenie funkcji innych firm, stany delegowania mogą różnić się od podanych w tej tabeli, jeśli są stanami określonymi przez użytkownika. Ponadto poszczególne funkcje skonfigurowane na stronie Delegowanie funkcji mogą być związane z protokołem i mogą nie dotyczyć wszystkich witryn i aplikacji.

Opcje delegowaniaOpis dotyczący systemów operacyjnych Windows VistaOpis dotyczący systemów operacyjnych Windows Server 2008

Odczyt/Zapis

Wybranie opcji Odczyt/Zapis dla funkcji powoduje odblokowanie związanych z funkcją sekcji konfiguracyjnych w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Następnie zmiany konfiguracji tej funkcji są odczytywane i zapisywane w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach.

Wybranie opcji Odczyt/Zapis dla funkcji powoduje odblokowanie związanych z funkcją sekcji konfiguracyjnych w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Następnie zmiany konfiguracji tej funkcji są odczytywane i zapisywane w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach.

Ponadto określenie dla funkcji opcji Odczyt/Zapis powoduje, że użytkownicy niebędący administratorami mogą wyświetlać i konfigurować funkcję w programie Menedżer usług IIS w odniesieniu do witryn lub aplikacji, z którymi mogą się łączyć.

Tylko do odczytu

Wybranie opcji Tylko do odczytu dla funkcji powoduje zablokowanie związanych z funkcją sekcji konfiguracyjnych w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Nie jest możliwe zapisywanie ustawień konfiguracyjnych w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach.

Uwaga

Jeśli ustawienia konfiguracyjne funkcji zostaną określone w pliku Web.config, ale jednocześnie zostanie dla niej wybrana opcja Tylko do odczytu, próba skonfigurowania funkcji na poziomie witryny lub aplikacji albo uruchomienia witryny lub aplikacji spowoduje wystąpienie błędu.

Wybranie opcji Tylko do odczytu dla funkcji powoduje zablokowanie związanych z funkcją sekcji konfiguracyjnych w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Nie jest możliwe zapisywanie ustawień konfiguracyjnych w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach.

Ponadto użytkownicy niebędący administratorami nie mogą konfigurować funkcji w programie Menedżer usług IIS dla swoich witryn ani aplikacji, ale widzą w programie Menedżer usług IIS, że funkcja jest przeznaczona tylko do odczytu, gdy wyświetlają jej ustawienia zawarte w pliku konfiguracji na poziomie serwera.

Uwaga

Jeśli ustawienia konfiguracyjne funkcji zostaną określone w pliku Web.config, ale jednocześnie zostanie dla niej wybrana opcja Tylko do odczytu, próba skonfigurowania funkcji na poziomie witryny lub aplikacji albo uruchomienia witryny lub aplikacji spowoduje wystąpienie błędu.

Bez delegowania

Wybranie opcji Bez delegowania dla funkcji powoduje zablokowanie związanych z funkcją sekcji konfiguracyjnych w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Nie jest możliwe odczytywanie ani zapisywanie ustawień konfiguracyjnych w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach.

Wybranie opcji Bez delegowania dla funkcji powoduje zablokowanie związanych z funkcją sekcji konfiguracyjnych w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Nie jest możliwe odczytywanie ani zapisywanie ustawień konfiguracyjnych w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach.

Ponadto użytkownicy niebędący administratorami nie widzą funkcji w programie Menedżer usług IIS oraz nie mogą jej konfigurować na poziomach witryny i aplikacji.

Resetuj do dziedziczonych

Wybranie opcji Resetuj do dziedziczonych powoduje, że funkcja dziedziczy stan delegowania ustawiony na poziomie nadrzędnym.

Wybranie opcji Resetuj do dziedziczonych powoduje, że funkcja dziedziczy stan delegowania ustawiony na poziomie nadrzędnym.

Konfiguracja odczytu/zapisu

Wybranie opcji Konfiguracja odczytu/zapisu dla funkcji powoduje odblokowanie sekcji konfiguracyjnych tej sekcji w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Następnie zmiany konfiguracji tej funkcji są odczytywane i zapisywane w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku funkcji, których ustawienia konfiguracyjne znajdują się zarówno w plikach konfiguracji, jak i w bazie danych, takich jak Użytkownicy platformy .NET i Role platformy .NET.

Uwaga

Zaznaczenie tej opcji nie wpływa na uprawnienia wobec bazy danych.

Wybranie opcji Konfiguracja odczytu/zapisu dla funkcji powoduje odblokowanie sekcji konfiguracyjnych tej sekcji w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Następnie zmiany konfiguracji tej funkcji są odczytywane i zapisywane w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku funkcji, których ustawienia konfiguracyjne znajdują się zarówno w plikach konfiguracji, jak i w bazie danych, takich jak Użytkownicy platformy .NET i Role platformy .NET.

Uwaga

Zaznaczenie tej opcji nie wpływa na uprawnienia wobec bazy danych.

Tylko odczyt konfiguracji

Wybranie opcji Konfiguracja tylko do odczytu dla funkcji powoduje zablokowanie sekcji konfiguracyjnych tej funkcji w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Nie jest możliwe zapisywanie ustawień konfiguracyjnych w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach, jednak aplikacja może w dalszym ciągu zapisywać ustawienia w bazie danych. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku funkcji, których ustawienia konfiguracyjne znajdują się zarówno w plikach konfiguracji, jak i w bazie danych, takich jak Użytkownicy platformy .NET i Role platformy .NET.

Uwaga

Zaznaczenie tej opcji nie wpływa na uprawnienia wobec bazy danych.

Wybranie opcji Konfiguracja tylko do odczytu dla funkcji powoduje zablokowanie sekcji konfiguracyjnych tej funkcji w pliku konfiguracji na poziomie serwera. Nie jest możliwe zapisywanie ustawień konfiguracyjnych w plikach Web.config w witrynach lub aplikacjach, jednak aplikacja może w dalszym ciągu zapisywać ustawienia w bazie danych. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku funkcji, których ustawienia konfiguracyjne znajdują się zarówno w plikach konfiguracji, jak i w bazie danych, takich jak Użytkownicy platformy .NET i Role platformy .NET.

Uwaga

Zaznaczenie tej opcji nie wpływa na uprawnienia wobec bazy danych.

Resetuj delegowanie

Powoduje zresetowanie wszystkich funkcji do stanów delegowania ustawionych na poziomie nadrzędnym. Na poziomie serwera powoduje to ustawienie stanów delegowania określonych w ustawieniach overrideModeDefault w pliku konfiguracji na poziomie serwera.

Powoduje zresetowanie wszystkich funkcji do stanów delegowania ustawionych na poziomie nadrzędnym. Na poziomie serwera powoduje to ustawienie stanów delegowania określonych w ustawieniach overrideModeDefault w pliku konfiguracji na poziomie serwera.

Niestandardowe delegowanie witryny lub Delegowanie aplikacji niestandardowych

Niedostępna.

Otwiera stronę funkcji Niestandardowe delegowanie witryny lub stronę funkcji Delegowanie aplikacji niestandardowych, na której można skonfigurować niestandardowe stany delegowania dla wybranej witryny lub aplikacji.

Zobacz też


Spis treści