Funkcja Niedozwolone sekwencje URL usługi FTP umożliwia zdefiniowanie listy sekwencji URL, w przypadku których usługa ma odmawiać dostępu. Na przykład, aby uniemożliwić dostęp do katalogu Bin aplikacji sieci Web, można dodać katalog Bin jako niedozwoloną sekwencję URL dla witryny FTP. Po zalogowaniu się klienta FTP do witryny FTP folder Bin będzie wyświetlany na liście zawartości katalogu; jeśli jednak klient FTP spróbuje otworzyć folder Bin, usługa FTP zwróci klientowi FTP komunikat o błędzie odmowy dostępu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Sekwencja URL

Określa sekwencję URL, dla której usługa FTP ma odmawiać dostępu.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj sekwencję URL

Otwiera okno dialogowe Dodawanie odmowy sekwencji umożliwiające dodanie sekwencji URL do listy niedozwolonych sekwencji URL.

Usuń

Usuwa z listy rozszerzenie nazwy pliku, segment ukryty, sekwencję URL lub polecenie.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i limitów żądań FTP.

Zobacz też


Spis treści