Strona funkcji Ciągi połączenia umożliwia zarządzanie listą ciągów połączenia używanych zwykle przez aplikacje z kodem zarządzanym.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę ciągu połączenia.

Ciąg połączenia

Wyświetla szczegóły ciągu połączenia.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie ciągu połączenia, w którym można skonfigurować ciąg połączenia SQL lub niestandardowy.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ciągu połączenia, w którym można edytować wybrany ciąg połączenia.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści