Strona funkcji Kompresja umożliwia zapewnienie szybszej transmisji między usługami IIS a przeglądarkami obsługującymi kompresję. Kompresja przydaje się, jeśli witryna zużywa dużo przepustowości lub zachodzi potrzeba efektywniejszego wykorzystania przepustowości. Kompresja może zwiększyć wydajność, jeśli przepustowość sieci jest ograniczona, na przykład w przypadku klientów uruchamianych na telefonach komórkowych. Kompresja może również zwiększyć wydajność w środowisku centrum danych.

W usługach IIS dostępne są następujące opcje kompresji:

  • Tylko pliki statyczne

  • Tylko dynamiczne odpowiedzi aplikacji

  • Zarówno pliki statyczne, jak i dynamiczne odpowiedzi aplikacji

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Włącz statyczną kompresję zawartości

Konfiguruje usługi IIS tak, aby zawartość statyczna była kompresowana.

Uwaga

W odróżnieniu od odpowiedzi dynamicznych skompresowane odpowiedzi statyczne można buforować na dysku między żądaniami bez ujemnego wpływu na zasoby procesora. Przy następnym żądaniu skompresowany plik można pobrać z dysku, co zwiększa wydajność, ponieważ procesor nie musi ponownie kompresować pliku.

Włącz dynamiczną kompresję zawartości

Konfiguruje usługi IIS tak, aby zawartość dynamiczna była kompresowana.

Uwaga

Kompresja dynamicznych odpowiedzi aplikacji może wpływać na zasoby procesora, ponieważ usługi IIS nie buforują skompresowanych wersji dynamicznych danych wyjściowych. Jeśli dla odpowiedzi dynamicznych włączona jest kompresja i usługi IIS odbiorą żądanie zasobu zawierającego zawartość dynamiczną, odpowiedź wysyłana przez usługi IIS jest od nowa kompresowana w przypadku każdego żądania. Ponieważ kompresja dynamiczna pochłania dużo zasobów pamięci i czasu procesora, należy z niej korzystać tylko na serwerach z klientami o powolnych połączeniach sieciowych lub mających niewykorzystany czas procesora.

Kompresuj tylko pliki o rozmiarze większym niż (w bajtach)

Definiuje minimalny rozmiar, od którego usługi IIS mają kompresować pliki. Rozmiar domyślny wynosi 256 bajtów.

Uwaga

Ta opcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Katalog pamięci podręcznej

Definiuje ścieżkę katalogu lokalnego, w którym skompresowany plik statyczny jest przechowywany do czasu wygaśnięcia lub zmiany zawartości. Ze względów bezpieczeństwa ten katalog tymczasowy musi znajdować się na dysku lokalnym partycji sformatowanej w systemie NTFS. Katalogu nie można skompresować i nie powinno się go udostępniać.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko na poziomie serwera.

Limit miejsca na dysku puli aplikacji (MB)

Ustawia maksymalną ilość miejsca (w megabajtach), z którego będą mogły korzystać usługi IIS w celu kompresowania zawartości statycznej. Jeśli to ustawienie jest zdefiniowane, usługi IIS automatycznie opróżniają katalog tymczasowy po osiągnięciu ustawionego limitu. Domyślny limit wynosi 100 MB na każdą pulę aplikacji.

Uwaga

Ta opcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści