Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη εφαρμογής FastCGI και Επεξεργασία εφαρμογής FastCGI, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις γενικές ιδιότητες και τις ιδιότητες επεξεργασίας μίας εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές FastCGI, ανατρέξτε στη διεύθυνση Σελίδα "Ρυθμίσεις FastCGI".

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Πλήρης διαδρομή

Προσδιορίζει τη φυσική διαδρομή της εκτελέσιμης διεργασίας για χρήση στο χώρο συγκέντρωσης της εφαρμογής FastCGI.

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να εντοπίσετε τη φυσική θέση του εκτελέσιμου αρχείου της διεργασίας FastCGI.

Ορίσματα

Προσδιορίζει τα ορίσματα της γραμμής εντολών που μεταβιβάζονται στη διεργασία FastCGI. Τα ορίσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο έναν χώρο συγκέντρωσης μιας διεργασίας FastCGI, στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί χώροι συγκέντρωσης της διεργασίας FastCGI για μία εκτελέσιμη διεργασία.

EnvironmentVariables

Προσδιορίζει τη συλλογή μεταβλητών περιβάλλοντος που θα οριστούν για το εκτελέσιμο πρόγραμμα διεργασίας. Η ιδιότητα αυτή είναι προαιρετική. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (), για να ανοίξετε το πρόγραμμα Επεξεργασία συλλογής μεταβλητών περιβάλλοντος, από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε μέλη και να καθορίσετε τις τιμές της ιδιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Παράθυρο διαλόγου "Πρόγραμμα επεξεργασίας μεταβλητών περιβάλλοντος".

InstanceMaxRequests

Ελέγχει τη συμπεριφορά ανακύκλωσης της διεργασίας FastCGI. Προσδιορίζει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αιτήσεων που διαχειρίζεται η εφαρμογή FastCGI πριν ανακυκλωθεί η διεργασία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 200.

MaxInstances

Προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό διεργασιών FastCGI που επιτρέπονται στο χώρο συγκέντρωσης των διεργασιών εφαρμογής για την επιλεγμένη εφαρμογή FastCGI. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί επίσης στον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων αιτήσεων που μπορεί να διαχειριστεί η εφαρμογή FastCGI. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4.

Μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Windows® 7 και Windows Server® 2008 R2, η ρύθμιση της ιδιότητας MaxInstances στο 0 επιτρέπει στον IIS να επιλέξει αυτόματα τον ιδανικό αριθμό διεργασιών FastCGI για το τρέχον περιβάλλον εκτέλεσης.

ActivityTimeout

Προσδιορίζει τη μέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση μιας διεργασίας FastCGI για την εφαρμογή, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία με τον IIS, προτού λήξει το χρονικό περιθώριο της διεργασίας. Το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και τον τερματισμό διεργασιών που έχουν διακοπεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 (δευτερόλεπτα).

FlushNamedpipe

Προσδιορίζει εάν η επώνυμη διοχέτευση θα εκκαθαρίζεται στο τέλος κάθε αίτησης και πριν τον τερματισμό της εφαρμογής. Εάν εκκαθαριστεί η επώνυμη διοχέτευση, η τιμή ορίζεται ως true. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι false. Η ιδιότητα αυτή ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο της επώνυμης διοχέτευσης.

Πρωτόκολλο

Προσδιορίζει το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τη διεργασία FastCGI. Οι πιθανές τιμές για την ιδιότητα Protocol είναι 0 (NamedPipe) ή 1 (TCP). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 (NamedPipe).

IdleTimeout

Προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία διεργασία FastCGI για την εφαρμογή μπορεί να μείνει αδρανής, μετά την πάροδο του οποίου τερματίζεται η αδρανής διεργασία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 (δευτερόλεπτα).

QueueLength

Προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό αιτήσεων που θα τοποθετηθούν σε ουρά για το χώρο συγκέντρωσης της εφαρμογής FastCGI. Όταν η ουρά είναι πλήρης, οι μετέπειτα αιτήσεις θα επιστρέψουν σφάλμα HTTP με κωδικό 503 (η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη στους πελάτες). Αυτό υποδηλώνει ότι η εφαρμογή είναι πολύ απασχολημένη. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1000.

RapidFailPerMinute

Προσδιορίζει τον επιτρεπόμενο αριθμό αποτυχιών ανά λεπτό της διεργασίας FastCGI, πριν ο δείκτης χειρισμού FastCGI θέσει τη διεργασία εκτός σύνδεσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10.

RequestTimeout

Προσδιορίζει τη μέγιστη χρονική διάρκεια μιας αίτησης για την εφαρμογή. Αν μία διεργασία FastCGI διαρκεί περισσότερο από τον προσδιορισμένο χρόνο για μία αίτηση, θα τερματιστεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 90 δευτερόλεπτα.

MonitorChangesTo

Η ιδιότητα αυτή ισχύει μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Windows Server® 2008 R2.

Καθορίζει τη διαδρομή ενός αρχείου. Τυχόν αλλαγές στο αρχείο αυτό θα ενεργοποιήσουν τη διαδικασία ανακύκλωσης των διεργασιών FastCGI. Μπορείτε να προσδιορίσετε την απόλυτη διαδρομή καθώς και τη διαδρομή που σχετίζεται με την τοποθεσία του εκτελέσιμου FastCGI.

stderrMode

Η ιδιότητα αυτή ισχύει μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Windows Server® 2008 R2.

Προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των σφαλμάτων που αναφέρονται από μία διαδικασία FastCGI. Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

  • ReturnStderrIn500 - Αυτή η λειτουργική μονάδα ορίζει τον κωδικό κατάστασης σε 500 και στέλνει αυτό που λαμβάνεται στο STDERR ως απάντηση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή και έχει την ίδια συμπεριφορά με το IIS.

  • ReturnGeneric500 - Αυτή η λειτουργική μονάδα ορίζει τον κωδικό κατάστασης σε 500, αλλά επιστρέφει ένα γενικό 500. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρου είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λεπτομερή καταγραφή σφαλμάτων σε έναν διακομιστή, αλλά δεν θέλετε να επιστρέφετε τα σφάλματα αυτά στους χρήστες.

  • IgnoreAndReturn200 - Αυτή η λειτουργική μονάδα στέλνει αυτό που λαμβάνεται στο STDOUT ως απάντηση με κωδικό κατάστασης 200. Το κείμενο στη ροή STDERR αγνοείται. Η ιδιότητα αυτή είναι χρήσιμη, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δηλώσεις εντοπισμού σφαλμάτων για σκοπούς παρακολούθησης.

  • TerminateProcess - Αυτή η λειτουργική μονάδα τερματίζει τη διεργασία FastCGI και επιστρέφει το γενικό μήνυμα σφάλματος 500.


Πίνακας περιεχομένων