Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητα προφίλ .NET για να ορίσετε ή να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες προφίλ που παρακολουθούν οποιαδήποτε προσαρμοσμένη πληροφορία απαιτεί η εφαρμογή σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Στοιχεία χρήστη, όπως διεύθυνση ή πόλη.

  • Προτιμήσεις, όπως ένας συνδυασμός χρωμάτων ή μια λίστα μετοχών.

  • Προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας, όπως το καρότσι αγορών.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Καθορίζει το όνομα της ιδιότητας προφίλ.

Τύπος δεδομένων

Καθορίζει τον τύπο ιδιότητας. Η προεπιλογή είναι String. Μπορείτε να καθορίσετε οποιαδήποτε κλάση .NET ως τύπο (Int32, DateTime, StringCollection, κ.τλ.).

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή με την οποία προετοιμάζεται η ιδιότητα.

Επιλογή σειριοποίησης

Καθορίζει το μορφοποιητή σειριοποίησης (String, Binary, XML ή σειριοποίηση ειδικά για την υπηρεσία παροχής). Η προεπιλογή είναι String.

Μόνο για ανάγνωση

Προσδιορίζει εάν η ιδιότητα μπορεί να τροποποιηθεί.

Διαθέσιμη για ανώνυμους χρήστες

Καθορίζει εάν η ιδιότητα είναι διαχειριζόμενη για ανώνυμους χρήστες. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων