Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων σελίδων σφάλματος, για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες λειτουργίας και τις προεπιλεγμένες ιδιότητες σελίδας για τις δικές σας σελίδες σφάλματος. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επηρεάσουν όλες τις σελίδες σφάλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα .Σελίδες "Σφάλματα .NET".

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Λειτουργία

Επιλέξτε μία λειτουργία για τις σελίδες σφάλματος: On, Off, ή Remote Only.

Απόλυτη διεύθυνση URL

Καθορίζει την προεπιλεγμένη διεύθυνση URL στην οποία κατευθύνεται το πρόγραμμα περιήγησης εάν προκύψει σφάλμα. Αν δεν έχει καθοριστεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, θα λαμβάνετε κάποιο γενικό μήνυμα σφάλματος.

Η διεύθυνση URL μπορεί να είναι απόλυτη ή σχετική. Ένα παράδειγμα μιας απόλυτης διεύθυνσης URL είναι η www.contoso.com/ErrorPage.htm. Μια σχετική διεύθυνση URL, όπως η /ErrorPage.htm, είναι σχετική με το αρχείο Web.config που καθόρισε τη διεύθυνση URL για αυτό το χαρακτηριστικό και όχι με τη σελίδα Web στην οποία προέκυψε το σφάλμα. Μια διεύθυνση URL που ξεκινά με περισπωμένη (~), όπως ή ~/ErrorPage.htm, υποδηλώνει ότι η καθορισμένη διεύθυνση URL είναι σχετική με τη διαδρομή ριζικού καταλόγου της εφαρμογής.


Πίνακας περιεχομένων