Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Περιορισμοί αίτησης για να καθορίσετε επιπλέον περιορισμούς, για παράδειγμα, τον τύπο πόρου που ζητήθηκε ή την ενέργεια HTTP, για την οποία θέλετε να επεξεργάζεται τις αιτήσεις ο δείκτης χειρισμού. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των περιορισμών μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη περιορισμού των συνθηκών υπό τις οποίες ένας δείκτης χειρισμού επεξεργάζεται αιτήσεις. Όταν δεν ρυθμίζετε τις παραμέτρους των περιορισμών, οι δείκτες χειρισμού θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις ανεξαρτήτως του τύπου πόρου που ζητείται και των ρημάτων HTTP που προσδιορίζονται.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Αντιστοίχιση

Ρυθμίστε τις επιλογές σε αυτήν την καρτέλα, εάν θέλετε να περιορίσετε την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού σε αιτήσεις για συγκεκριμένους τύπους πόρων, για παράδειγμα, για ένα αρχείο ή ένα φάκελο. Εάν δεν ρυθμίσετε τις επιλογές σε αυτήν την καρτέλα, ο δείκτης χειρισμού θα επεξεργάζεται τις αιτήσεις ανεξαρτήτως του τύπου πόρου που προσδιορίζεται στην αίτηση.

Κλήση δείκτη χειρισμού μόνο εάν η αίτηση αντιστοιχίζεται σε

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου στην καρτέλα Αντιστοίχιση εάν θέλετε η αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού να εφαρμόζεται μόνο σε αιτήσεις για έναν συγκεκριμένο τύπο πόρου, όπως μια αίτηση για ένα αρχείο ή έναν φάκελο. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, πρέπει επίσης να προσδιορίσετε τον τύπο πόρου ενεργοποιώντας μια επιλογή κάτω από αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχείο

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται αιτήσεις για ένα συγκεκριμένο όνομα αρχείου ή μια συγκεκριμένη επέκταση ονόματος αρχείου. Για παράδειγμα, ο δείκτης χειρισμού ASPClassic επεξεργάζεται αιτήσεις που υποβάλλονται για αρχεία .asp. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κλήση δείκτη χειρισμού μόνο εάν η αίτηση αντιστοιχίζεται σε.

Φάκελος

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται αιτήσεις που υποβάλλονται για ένα φάκελο. Μπορεί να θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτόν τον περιορισμό, εάν έχετε ένα φάκελο με περιεχόμενο που θέλετε να υποστεί επεξεργασία από συγκεκριμένο δείκτη χειρισμού. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κλήση δείκτη χειρισμού μόνο εάν η αίτηση αντιστοιχίζεται σε.

Αρχείο ή φάκελος

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται αιτήσεις για αρχεία και φακέλους. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κλήση δείκτη χειρισμού μόνο εάν η αίτηση αντιστοιχίζεται σε.

Ρήματα

Ρυθμίστε τις παραμέτρους σε αυτήν την καρτέλα, εάν θέλετε να περιορίσετε μια αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού σε συγκεκριμένα ρήματα HTTP που παρέχουν τα προγράμματα-πελάτες στις κεφαλίδες HTTP όταν υποβάλλουν αιτήσεις.

Όλα τα ρήματα

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται αιτήσεις ανεξαρτήτως των ρημάτων που προσδιορίζει το πρόγραμμα-πελάτης. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ένα από τα εξής ρήματα

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται αιτήσεις μόνο όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης παρέχει ένα συγκεκριμένο ρήμα HTTP ή συγκεκριμένα ρήματα HTTP σε μια αίτηση. Στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το ρήμα ή τα ρήματα HTTP, όπου θέλετε να εφαρμόζεται η αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε GET εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται αιτήσεις, όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης χρησιμοποιεί το ρήμα GET.

Πρόσβαση

Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την καρτέλα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης που απαιτεί αυτός ο δείκτης χειρισμού για την εκτέλεση σε έναν εικονικό κατάλογο. Αυτή η ρύθμιση (μαζί με την πολιτική πρόσβασης της δυνατότητας που έχει οριστεί στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας) καθορίζει εάν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός δείκτης χειρισμού.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη ρύθμισης πρόσβασης για ένα δείκτη χειρισμού είναι σωστή διαφορετικά ο δείκτης χειρισμού ενδεχομένως να εκτελεστεί ακούσια. Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε την απαιτούμενη ρύθμιση πρόσβασης του δείκτη χειρισμού από Εκτέλεση σε Ανάγνωση για το δείκτη χειρισμού ISAPI-dll, οι επεκτάσεις ISAPI θα μπορούν να εκτελεστούν ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί μόνο η τιμή Ανάγνωση στην πολιτική πρόσβασης της δυνατότητας.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Καμία: Ο δείκτης χειρισμού θα εκτελεστεί ακόμη και εάν δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες επιλογές πολιτικής πρόσβασης.

  • Ανάγνωση: Ο δείκτης χειρισμού θα εκτελεστεί όταν η επιλογή Ανάγνωση είναι ενεργοποιημένη στην πολιτική πρόσβασης.

  • Εγγραφή: Ο δείκτης χειρισμού θα εκτελεστεί όταν η επιλογή Εγγραφή είναι ενεργοποιημένη στην πολιτική πρόσβασης.

  • Δέσμη ενεργειών: Ο δείκτης χειρισμού θα εκτελεστεί όταν η επιλογή Δέσμες ενεργειών είναι ενεργοποιημένη στην πολιτική πρόσβασης. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

  • Εκτέλεση: Ο δείκτης χειρισμού θα εκτελεστεί όταν η επιλογή Εκτέλεση είναι ενεργοποιημένη στην πολιτική πρόσβασης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων