Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για καταγραφή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιλογών καταγραφής ή άλλου περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στα εκτεταμένα αρχεία καταγραφής W3C.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ημερομηνία (date)

Καταγράφει την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ώρα (time)

Καταγράφει την ώρα, ως Διεθνή συντονισμένη ώρα (UTC), κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη (c-ip)

Καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή-πελάτη που υπέβαλε την αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όνομα χρήστη (cs-username)

Καταγράφει το όνομα του πιστοποιημένου χρήστη, του οποίου έχει ελεγχθεί η ταυτότητα και ο οποίος συνδέθηκε στο διακομιστή. Οι ανώνυμοι χρήστες επισημαίνονται με μια παύλα. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όνομα υπηρεσίας (s-sitename)

Καταγράφει το όνομα της υπηρεσίας Internet και τον αριθμό της παρουσίας που εκτελούνται στο πρόγραμμα-πελάτη τη στιγμή καταγραφής του συμβάντος.

Όνομα διακομιστή (s-computername)

Καταγράφει το όνομα του διακομιστή, στον οποίο δημιουργήθηκε η καταχώρηση του αρχείου καταγραφής.

Διεύθυνση IP διακομιστή (s-ip)

Καταγράφει τη διεύθυνση IP του διακομιστή, στον οποίο δημιουργήθηκε η καταχώρηση του αρχείου καταγραφής. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Θύρα διακομιστή (s-port)

Καταγράφει τον αριθμό θύρας του διακομιστή που έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μέθοδος (cs-method)

Καταγράφει τη μέθοδο HTTP, για παράδειγμα, GET, η οποία χρησιμοποιείται στην αίτηση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κλάδος URI (cs-uri-stem)

Καταγράφει το ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI), το οποίο είναι ο προορισμός της ενέργειας. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημείωση

Το URI για τις αιτήσεις FTP συνήθως ισχύει μόνο για ένα αρχείο ή για ένα φάκελο και δεν καταγράφει την πλήρη διαδρομή του αρχείου ή του φακέλου. Συνεπώς η ανάγνωση των αρχείων καταγραφής καθίσταται δύσκολη, όταν εργάζεστε με μεγάλο όγκο περιεχομένου. Λόγω αυτού του περιορισμού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πεδίο Πλήρης διαδρομή για να εμφανίσετε τις αναλυτικές πληροφορίες διαδρομής για την αίτηση.

Κατάσταση πρωτοκόλλου (sc-status)

Καταγράφει τον κωδικό της κατάστασης HTTP. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κατάσταση Win32 (sc-win32-status)

Καταγράφει τον κωδικό της κατάστασης των Windows. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Απεσταλμένα byte (sc-bytes)

Καταγράφει τον αριθμό των byte που στάλθηκαν από το διακομιστή.

Ληφθέντα byte (cs-bytes)

Καταγράφει τον αριθμό των byte που λήφθηκαν από το διακομιστή.

Χρονική διάρκεια (time-taken)

Καταγράφει τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την ενέργεια σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Θύρα διακομιστή (s-port)

Καταγράφει τον αριθμό θύρας του διακομιστή που έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κεντρικός υπολογιστής (cs-host)

Καταγράφει το όνομα κεφαλίδας του κεντρικού υπολογιστή, εάν υπάρχει.

Σημείωση

Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που ρυθμίζετε για την τοποθεσία Web σας ενδεχομένως να εμφανίζεται διαφορετικά στα αρχεία καταγραφής επειδή τα αρχεία καταγραφής HTTP.sys φιλοξενούν ονόματα με χρήση της μορφής κωδικοποίησης Punycode. (Η σύνταξη Punycode κωδικοποιεί τις συμβολοσειρές Unicode στο περιορισμένο σύνολο χαρακτήρων που επιτρέπεται για τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο RFC 3492.)

Δευτερεύουσα κατάσταση πρωτοκόλλου (cs-substatus)

Καταγράφει την έκδοση πρωτοκόλλου, HTTP ή FTP, που χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα-πελάτη. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας (x-session)

Καταγράφει το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας FTP για την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος-πελάτη. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Πλήρης διαδρομή (x-fullpath)

Καταγράφει την πλήρη σχετική διαδρομή, από τον ριζικό κατάλογο FTP, για τον προορισμό της ενέργειας. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Πρόσθετες πληροφορίες (x-debug)

Καταγράφει περιγραφικές πληροφορίες για τον κωδικό sc-status. Για παράδειγμα, εάν ο κωδικός sc-status είναι 552, οι πρόσθετες πληροφορίες που καταγράφονται μπορεί να είναι "Υπέρβαση ορίου δίσκου του χρήστη".

Θύρα υπολογιστή-πελάτη (c-port)

Καταγράφει τη θύρα του υπολογιστή-πελάτη που υπέβαλε την αίτηση.


Πίνακας περιεχομένων