ASP.NET uygulama kodu yapılandırma ayarlarını yönetmek için .NET Derleme özellikler sayfasını kullanın.

Görüntüle listesini kullanarak ayarların nasıl görüntüleneceğini belirten şu seçeneklerden birini seçin: Kolay Adlar, Yapılandırma Adları veya Her İki Ad.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Toplu Derlemeler [batch]

Toplu işlemin desteklenip desteklenmediğini gösterir. Varsayılan ayar True değeridir.

En Büyük Dosya Boyutu [maxBatchGeneratedFileSize]

Toplu derleme işlemi başına oluşturulan kaynak dosyaların kilobayt cinsinden en büyük boyutunu belirtir. Varsayılan değer 1000 KB'dir.

En Büyük Toplu İş Boyutu [maxBatchSize]

Toplu derleme işlemi başına en çok sayfa sayısını belirtir. Varsayılan değer 1000'dir.

Zaman Aşımı (sa:dk:sn)[batchTimeout)

Toplu derleme işlemi için zaman aşımı değerini gösterir. Derleme işlemi zaman aşımı süresi içinde tamamlanamazsa, derleyici geçerli sayfa için tekli derleme moduna döner. Varsayılan değer 00:15:00'dır (15 dakika).

Hata Ayıkla [debug]

Derleme için sürüm ikili dosyalarının mı, yoksa hata ayıklama ikili dosyalarının mı kullanılacağını belirtir. true ise, derleme için hata ayıklama ikili dosyaları kullanılır. Varsayılan değer false değeridir.

Yeniden Derleme Sayısı [numRecompilesBeforeAppRestart]

Uygulama yeniden başlatılmadan önce kaynakların kaç kez dinamik olarak yeniden derlenebileceğini gösterir. Varsayılan değer 15'tir.

Url Satır Pragmaları [urlLinePragmas]

Derleyici yönergelerinde fiziksel yolların mı, yoksa URL'lerin mi kullanılacağını belirtir. true ise, derleyici yönergelerinde fiziksel yollar değil, URL'ler kullanılır. Varsayılan değer false değeridir.

Açık Derleme Seçeneği [explicit]

Microsoft Visual Basic explicit derleme seçeneğinin ayarlanıp ayarlanmayacağını belirtir. True olursa, Dim, Private, Public veya ReDim deyimi kullanılarak tüm değişkenlerin bildirilmesi gerekir. Varsayılan ayar True değeridir.

Kesin Derleme Seçeneği [strict]

Visual Basic strict derleme seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir. true ise, derleme, veri kaybının olacağı hiçbir veri türü dönüştürme işlemine ve sayısal türler ile dizeler arasında bir dönüştürmeye kesinlikle izin vermez. Varsayılan değer false değeridir.

Derlemeler [assemblies]

Derleme sırasında başvuruda bulunulan \bin klasöründen veya Genel Birleştirme Önbelleği'nden (GAC) derleme kümelerini tanımlar. GAC, bilgisayardaki çeşitli uygulamalar tarafından paylaşılmak üzere özel olarak tasarlanmış .NET birleştirmelerini depolar. Dizindeki tüm derlemeleri eklemek için yıldız işareti ("*") kullanın.

Varsayılan Dil [defaultLanguage]

Dinamik derleme dosyalarında kullanılacak varsayılan programlama dilini belirtir (örneğin C# veya VB.NET). Varsayılan programlama dili, VB.NET anlamına gelen vb'dir.

Kod Alt Dizinleri [codeSubDirectories]

Çalıştırma sırasında derlenen dosyaların bulunduğu alt dizinleri tanımlar. İstediğiniz sayıda alt dizininiz olabilir.

Geçici Dizin [tempDirectory]

Derleme işlemi sırasında geçici dosyaları depolamak için kullanılacak dizini belirtir. Varsayılan değer, geçici dosyaları Temporary ASP.NET Files dizininin altındaki bir konuma yerleştiren boş bir dizedir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler