Brug egenskabssiden ASP til at styre en liste over ASP-konfigurationsindstillinger (klassisk).

Brug listen Vis til at vælge en af følgende indstillinger, som angiver hvordan indstillingerne vises: Fulde navne, Konfigurationsnavne eller Begge navne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Tegntabel [codePage]

Angiver standardtegntabellen for et ASP-program.

Aktiver bufferlagring [bufferingOn]

Angiver, om output fra et ASP-program bufferlagres. Standard er True.

Aktiver Chunked-kodning [enableChunkedEncoding]

Angiver, om HTTP 1.1-chunked-kodning er aktiveret for tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjeneste). Standard er True.

Aktiver HTML-tilbagefald [enableAspHtmlFallback]

Styrer ASP-funktionsmåden, når anmodningskøen er fuld. Når indstillingen er True, vil ASP søge efter en HTML-fil, der har _asp tilføjet til filnavnet, og returnere filen, hvis den findes. Hvis navnet på den anmodede .asp-fil f.eks. er Hello.asp, vil navnet på den returnerede .htm-fil være Hello_asp.htm. Hvis filen ikke findes, returneres en 500.13 (Serveren er optaget) HTTP-fejl til klienten. Denne fejl vil også blive returneret, hvis værdien er indstillet til False. Standardværdien for denne attribut er True.

Aktiver overordnede stier [enableParentPaths]

Angiver, om en ASP-side tillader relative stier i forhold til den aktuelle mappe (med notationen "...\") eller over den aktuelle mappe. Standard er False.

Testinterval for klientforbindelse [queueConnectionTestTime]

Angiver den tidsperiode, i hvilken en anmodning skal stå i kø. Hvis anmodningen står i kø i længere tid end angivet, kontrollerer ASP, om klienten stadig har forbindelse, inden anmodningen køres. Hvis klienten ikke længere har forbindelse, behandles anmodningen ikke, og den slettes fra køen. Standarden er 00:00:03 sekunder.

Maksimal grænse for anmodningens enhedskerne [maxRequestEntityAllowed]

Angiver det maksimale antal byte, der er tilladt i en ASP-anmodnings enhedskerne. Standarden er 200000 byte.

Kølængde [requestQueueMax]

Angiver det maksimale antal samtidige ASP-anmodninger, der er tilladt i køen. Standarden er 3000.

Timeout for anmodningskø [queueTimeout]

Angiver den tidsperiode, som det er tilladt for en ASP-scriptanmodning at vente i kø. Standarden er 00:00:00 (uendelig).

Buffergrænse for svar [bufferingLimit]

Indstiller ASP-bufferens maksimale størrelse. Hvis bufferlagring af svar er slået til, styrer denne egenskab det maksimale antal byte, som en ASP-side kan skrive til svarbufferen, inden den tømmes. Standarden er 4194304 byte.

Script-timeout [scriptTimeout]

Angiver standardvarigheden af den tid, som ASP-sider tillader et script at køre, inden scriptet forsøges afbrudt, og en hændelse skrives til Windows-hændelsesloggen. Standarden er 00:01:30 minutter.

Grænse for tråde pr. processor [processorThreadMax]

Angiver det maksimale antal arbejdstråde pr. processor, som IIS kan oprette for at køre ASP-anmodninger. Standard er 25.

Landestandard-id [lcid]

Indstiller standard-id'et for landestandarden (LCID) for et program. LCID'er definerer, hvordan datoer, klokkeslæt og valutaer formateres. Standarden er 1033, som repræsenterer Amerikansk engelsk (en-us).

Genstart ved konfigurationsændring [enableApplicationRestart]

Bestemmer om et ASP-program kan omstartes automatisk, når der er foretaget en ændring af kritiske konfigurationsegenskaber hos dette program. Standard er True.

Beregn linjenumre [calcLineNumber]

Angiver, om ASP skal beregne og gemme linjenummeret på hver afviklet kodelinje for at indsætte nummeret i en fejlrapport. Standard er True.

Fang COM-komponentundtagelser [exceptionCatchEnable]

Angiver, om ASP-sider fanger undtagelser sendt af komponenter. Hvis indstillet til False, fanger ASP-siden ikke undtagelser sendt af den komponent. Dette kan føre til, at undtagelsen bliver behandlet af et andet lag i processen, som f.eks. VB Script eller IIS arbejdsproces (som typisk afslutter arbejdsprocessen). Standard er True.

Aktiver fejlfinding på klientsiden [appAllowClientDebug]

Angiver, om ASP-fejlfinding på klientsiden er aktiveret. Standard er False.

Aktiver logføring af anmodningsfejl [logErrorRequests]

Styrer, om webserveren skriver ASP-fejl til programafsnittet i Windows-hændelsesloggen. ASP-fejl skrives som standard til klientwebbrowseren og til IIS-logfiler. Standard er True.

Aktiver fejlfinding på serversiden [appAllowDebugging]

Angiver, om ASP-fejlfinding er aktiveret på serveren. Standard er False.

Logfør fejl i NT-log [errorsToNTLog]

Angiver, hvilke ASP-fejl der skrives til Windows-hændelsesloggen. ASP-fejl skrives som standard til klientwebbrowseren og til IIS-logfiler. Standard er False.

Kør OnEnd-funktioner anonymt [runOnEndAnonymously]

Angiver, om de globale ASP-funktioner SessionOnEnd og ApplicationOnEnd skal køres som den anonyme bruger. Hvis de er indstillet til False, køres funktionerne ikke. Standard er True.

Scriptfejlmeddelelse [scriptErrorMessage]

Angiver den fejlmeddelelse, der skal sendes til webbrowseren, hvis specifikke fejl i forbindelse med fejlfinding ikke sendes til klienten. Standardmeddelelsen, der sendes, er "Der opstod en fejl på serveren under behandling af URL-adressen. Kontakt systemadministratoren."

Send fejl til webbrowser [scriptErrorSentToBrowser]

Angiver, om webserveren skriver fejlfindingsoplysninger (filnavn, fejl, linjenummer, beskrivelse) til klientwebbrowseren, ud over at logføre dem i IIS-anmodningsloggen. Standard er True.

Scriptsprog [scriptLanguage]

Angiver standardscriptsproget for alle ASP-programmer, der kører på webserveren. Standarden er VBScript.

Sti til cachemappe [diskTemplateCacheDirectory]

Indeholder navnet på den mappe, som ASP bruger til at gemme kompilerede ASP-skabeloner på disk efter cacheoverløb i hukommelsen. Standarden er systemroot\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Aktiver cachelagring af typebiblioteker [enableTypelibCache]

Angiver, om typebiblioteker cachelagres på serveren. Standarden er True.

Maksimalt antal cachelagrede filer på disk [maxDiskTemplateCacheFiles]

Angiver det maksimale antal kompilerede ASP-skabeloner, der kan gemmes. Standarden er 2000.

Maksimalt antal cachelagrede filer i hukommelsen [scriptFileCacheSize]

Angiver det antal forudkompilerede scriptfiler, der skal cachelagres. Hvis indstillingen er sat til 0, cachelagres scriptfiler ikke. Hvis indstillingen er sat til 4291967295, cachelagres alle de scriptfiler, der anmodes om. Denne egenskab bruges til at indstille ydelsen, afhængigt af mængden af tilgængelig hukommelse og mængden af trafik med scriptfiler. Standard er 500.

Maksimalt antal scriptprogrammer i cachen [scriptEngineCacheMax]

Angiver det maksimale antal scriptprogrammer, som ASP-sider cachelagrer i hukommelsen. Standard er 250.

Aktiver komponent side om side [appServiceFlags]

Aktiverer vandrette COM+-samlinger, så ASP-programmer kan angive, hvilken version af en system-DLL eller COM-komponent, der skal bruges. Standard er False.

Aktiver sporing [appServiceFlags]

Aktiverer COM+-sporing, så administratorer eller udviklere kan udføre fejlfinding af ASP-programmer. Standard er False.

Udfør i MTA [executeInMta]

Angiver, om ASP kan køre scripts i en flertrådet opdeling. Standard er False.

Kontroller komponenters trådmodel [trackThreadingModel]

Angiver, om IIS undersøger trådmodellen af ethvert komponent, som dit program opretter. Standard er False.

Partitions-id [partitionID]

Indstil denne egenskab til GUID (Globally Unique Identifier) for COM+-partitionen. Når denne egenskab er defineret, skal elementet Brug partition indstilles til True.

Komponent side om side [sxsName]

Indstil denne egenskab til navnet på COM+-programmet. Når denne egenskab er defineret, skal elementet Aktiver komponent side om side indstilles til True.

Brug partition [appServiceFlags]

Isolerer programmer i deres egne COM+-partitioner. Når denne egenskab er indstillet til True, skal du definere en værdi for elementet Partitions-id. Standard er False.

Aktiver sessionstilstand [allowSessionState]

Aktiverer sessionstilstandens vedholdenhed for ASP-programmet. Standard er True.

Maksimalt antal sessioner [maks]

Angiver det maksimale antal samtidige sessioner, som IIS tillader. Standard er 2147483647.

Nyt id på sikker forbindelse [keepSessionIdSecure]

Genererer en ny cookie, når der foretages en overførsel fra en ikke-sikker forbindelse til en sikker. Standard er True.

Timeout [timeout]

Angiver, hvor længe sessionsobjekt bevares, efter at den sidste anmodning knyttet til objektet er foretaget. Standard er 00:20:00.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse