Program Ldp

Okno dialogowe programu Ldp zawiera dwa okienka: okienko drzewa konsoli oraz okienko szczegółów. Drzewo konsoli zawiera listę obiektów podstawowych i ich obiektów podrzędnych. W okienku szczegółów są wyświetlane wyniki operacji protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Aby uruchomić program Ldp, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, kliknąć polecenie Uruchom jako administrator, w wierszu polecenia wpisać ciąg ldp i nacisnąć klawisz ENTER.

W poniższych sekcjach opisano polecenia menu programu Ldp:

Połączenie

W poniższej tabeli opisano polecenia menu Połączenie.

Polecenie Szczegóły

Połącz

Powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego otwarcie sesji z określonym serwerem LDAP. Połączenie z serwerem LDAP musi zostać nawiązane przed wykonaniem dowolnego innego polecenia protokołu LDAP. Należy wpisać odpowiedni numer portu dla usługi, z którą jest nawiązywane połączenie. Dla sesji połączeniowych w protokole LDAP jest domyślnie stosowany protokół TCP. Aby użyć protokołu UDP (User Datagram Protocol) dla sesji bez połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Bez połączenia. Pomyślne nawiązanie połączenia powoduje domyślnie wyświetlenie informacji o obiekcie RootDSE w okienku szczegółów.

Powiąż

Powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do uwierzytelniania określonego serwera LDAP. Należy wpisać nazwę użytkownika i hasło konta mającego uprawnienia do tego serwera LDAP. W przypadku prostego powiązania z pustym hasłem użytkownik zostanie połączony przy użyciu poświadczeń anonimowych. W celu przyspieszenia pracy można skorzystać z polecenia Powiąż bez stosowania polecenia Połącz, uwierzytelniając się następnie na serwerze, z którym było nawiązane ostatnie połączenie Kliknięcie przycisku Zaawansowane w oknie dialogowym Powiązywanie powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje powiązania umożliwiającego skonfigurowanie opcji metody uwierzytelniania.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne dla okna dialogowego Opcje powiązania.

Opcja Opis

Typ funkcji

Służy do określania kategorii uwierzytelniania używanej przez narzędzie Ldp przy wybieraniu metod uwierzytelniania.

Rodzajowe

Służy do określania użycia standardowego protokołu uwierzytelniania.

Proste

Służy do określania, że protokół uwierzytelniania ma nie być używany, a hasło ma być wysyłane w postaci zwykłego tekstu.

Rozszerzony

Niedostępne.

Metoda

Służy do określania typu uwierzytelniania stosowanego przez narzędzie Ldp przy przekazywaniu poświadczeń.

Synchronicznie

Pozwala określić, że uwierzytelniany serwer musi natychmiast odpowiadać na żądania. Ta opcja działa tylko dla uwierzytelniania prostego.

Użyj tożsamości uwierzytelniania

Umożliwia użycie alternatywnych poświadczeń uwierzytelniania. Wszystkie metody uwierzytelniania oprócz metod prostych wymagają wywołań synchronicznych.

Rozłącz

Powoduje przerwanie otwartej sesji z określonym serwerem LDAP. Zamknięcie narzędzia Ldp automatycznie rozłącza wszystkie otwarte sesje.

Nowe

Zachowuje aktualnie połączone sesje, czyszcząc jednak okienko szczegółów. Skrót klawiaturowy tej akcji to CTRL+N.

Zapisz

Powoduje zapisanie zmian w poprzednio zapisywanym pliku.

Zapisz jako

Powoduje zapisanie zawartości okienka szczegółów w pliku tekstowym. Aby później wyświetlić zawartość tego pliku w okienku szczegółów, należy użyć polecenia Otwórz.

Drukuj

Umożliwia wydrukowanie zawartości okienka szczegółów.

Przeglądaj

W poniższych sekcjach opisano polecenia menu Przeglądaj.

Dodaj obiekt podrzędny

Powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego dodawanie obiektów do usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Należy wprowadzić pełną nazwę wyróżniającą obiektu oraz wszystkie wymagane atrybuty klasy dodawanego obiektu.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Dodawanie.

Opcja Szczegóły

Nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie pełnej nazwy wyróżniającej nowego obiektu.

Atrybut

Umożliwia wpisanie wymaganego lub opcjonalnego atrybutu.

Wartości

Umożliwia wpisanie wartości skojarzonych z atrybutem. Jeśli pojedynczy atrybut ma wiele wartości, należy je rozdzielić średnikami. Spacje nie są wymagane.

Wprowadź

Powoduje wprowadzenie atrybutu i jego wartości w polu Lista wpisów oraz wyczyszczenie pól Atrybut i Wartości. Wprowadzanie atrybutów należy kontynuować do momentu umieszczenia w polu Lista wpisów wszystkich atrybutów wymaganych oraz niezbędnych atrybutów opcjonalnych.

Wstaw plik

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego otwarcie pliku tekstowego zawierającego odpowiednie atrybuty i wartości.

Lista wpisów

Umożliwia wyświetlenie wprowadzonych atrybutów wraz z wartościami.

Edytuj

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego zmodyfikowanie wpisu zaznaczonego w polu Lista wpisów.

Usuń

Powoduje usunięcie zaznaczonego wpisu z pola Lista wpisów.

Rozszerzone

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli dodawany obiekt jest częścią formantu rozszerzonego.

Synchronicznie

Zaznaczenie tego pola wyboru (ustawienie domyślne) wymusza konieczność oczekiwania przez narzędzie Ldp na odpowiedź serwera docelowego przed kontynuowaniem. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone, narzędzie Ldp będzie kontynuować pracę bez czekania na odpowiedź. To pole należy wyczyścić, jeśli powolne połączenia sieci rozległej (WAN) powodują przekraczanie czasu poleceń narzędzia Ldp.

Uruchom

Powoduje dodanie bieżących atrybutów i wartości z listy wpisów do usług LDS w usłudze AD. Jeśli narzędzie Ldp napotka jakikolwiek błąd, obiekt nie zostanie dodany, a w okienku szczegółów zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Usuń

To polecenie umożliwia otwarcie okna dialogowego służącego do usuwania obiektów z usług LDS w usłudze AD. Atrybuty mogą być usuwane jedynie wtedy, gdy nie są wymagane i nie zawierają wartości. Aby usunąć wartości atrybutu, należy w menu Przeglądaj okna dialogowego Dodawanie kliknąć polecenie Edytuj.

Opcja Szczegóły

Nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie pełnej nazwy wyróżniającej nowego obiektu.

Rozszerzone

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli modyfikowany obiekt jest częścią formantu rozszerzonego.

Synchronicznie

Zaznaczenie tego pola wyboru (ustawienie domyślne) wymusza konieczność oczekiwania przez narzędzie Ldp na odpowiedź serwera docelowego przed kontynuowaniem. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone, narzędzie Ldp będzie kontynuować pracę bez czekania na odpowiedź. To pole wyboru należy wyczyścić, jeśli powolne połączenia sieci rozległej (WAN) powodują przekraczanie limitu czasu poleceń narzędzia Ldp.

Cyklicznie (klient)

Powoduje usunięcie wszystkich obiektów w kontenerze. Sam kontener nie jest jednak usuwany.

Modyfikuj

To polecenie umożliwia otwarcie okna dialogowego służącego do modyfikowania atrybutów obiektu przechowywanego w usługach LDS w usłudze AD.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Modyfikacja.

Opcja Szczegóły

Nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie pełnej nazwy wyróżniającej nowego obiektu.

Atrybut

Umożliwia wpisanie wymaganego lub opcjonalnego atrybutu.

Wartości

Umożliwia wpisanie wartości skojarzonych z atrybutem. Jeśli pojedynczy atrybut ma wiele wartości, należy je rozdzielić średnikami. Spacje nie są wymagane.

Wstaw plik

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego otwarcie pliku tekstowego zawierającego odpowiednie atrybuty i wartości.

Wprowadź

Powoduje wprowadzenie atrybutu i jego wartości w sekcji Lista wpisów okna dialogowego oraz wyczyszczenie pól Atrybut i Wartości. Wprowadzanie atrybutów należy kontynuować do momentu umieszczenia w polu Lista wpisów wszystkich atrybutów wymaganych oraz niezbędnych atrybutów opcjonalnych.

Operacja

Dodaj, Usuń lub Zamień. Aby dodać nową wartość do istniejącego atrybutu, należy kliknąć przycisk Dodaj. Aby trwale usunąć atrybut z wyświetlanego obiektu, należy kliknąć przycisk Usuń. Atrybuty zawierające dane nie mogą być usuwane. Również próba usunięcia atrybutów wymaganych spowoduje błąd. Aby zastąpić istniejącą wartość inną wartością lub zmienić wartości wyświetlane dla istniejącego atrybutu, należy kliknąć przycisk Zamień.

Lista wpisów

Umożliwia wyświetlenie istniejących atrybutów obiektu wraz z wartościami.

Edytuj

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego zmodyfikowanie wpisu zaznaczonego w polu Lista wpisów.

Synchronicznie

Zaznaczenie tego pola wyboru (ustawienie domyślne) powoduje, że narzędzie Ldp musi czekać na odpowiedź serwera docelowego przed kontynuowaniem działania. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone, narzędzie Ldp będzie kontynuować pracę bez czekania na odpowiedź. To pole wyboru należy wyczyścić, jeśli powolne połączenia sieci rozległej (WAN) powodują przekraczanie limitu czasu poleceń narzędzia Ldp.

Rozszerzone

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli modyfikowany obiekt jest częścią formantu rozszerzonego.

Uruchom

Powoduje przesłanie zmodyfikowanych wartości z pola Lista wpisów do usług LDS w usłudze AD.

Modyfikuj nazwę wyróżniającą

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego służącego do modyfikowania względnej nazwy wyróżniającej obiektu. Ta opcja jest przeznaczona jedynie do modyfikowania obiektów typu liść. Zmiana fragmentu nazwy wyróżniającej dotyczącego kontenera powoduje przeniesienie obiektu do wskazanego kontenera.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Modyfikowanie względnej nazwy wyróżniającej.

Opcja Szczegóły

Stara nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie bieżącej nazwy wyróżniającej obiektu.

Nowa nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie nowej nazwy wyróżniającej obiektu.

Usuń starą nazwę

Zaznaczenie tego pola wyboru (ustawienie domyślne) powoduje usunięcie starej nazwy wyróżniającej z katalogu LDAP.

Synchronicznie

Zaznaczenie tego pola wyboru (ustawienie domyślne) powoduje, że narzędzie Ldp musi czekać na odpowiedź serwera docelowego przed kontynuowaniem działania. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone, narzędzie Ldp będzie kontynuować pracę bez czekania na odpowiedź. To pole wyboru należy wyczyścić, jeśli powolne połączenia sieci rozległej (WAN) powodują przekraczanie limitu czasu poleceń narzędzia Ldp.

Rozszerzona zmiana nazwy

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli obiekt, którego nazwa jest zmieniana stanowi część formantu rozszerzonego.

Uruchom

Powoduje wysłanie zmian do usług LDS w usłudze AD.

Wyszukaj

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego służącego do tworzenia niestandardowych filtrów wyszukiwania oraz do przeszukiwania drzewa informacji katalogu. Podstawa wyszukiwania musi być podana w postaci nazwy wyróżniającej, a filtr musi być prawidłowym filtrem LDAP. Elementy zwracane w wyniku wyszukiwania są rozdzielane znakami >>.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Wyszukiwanie.

Opcja Szczegóły

Bazowa nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie nazwy wyróżniającej określającej miejsce rozpoczęcia wyszukiwania.

Filtr

Umożliwia wpisanie kryteriów wyszukiwania rozdzielonych filtrami wyszukiwania LDAP. Należy wpisać atrybuty i wartości umożliwiające wyszukanie obiektu lub grupy obiektów. Filtry wyszukiwania LDAP zostały zdefiniowane w dokumencie RFC 2254 oraz w artykule 255602 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=4441 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Zakres

Umożliwia określenie liczby poziomów objętych wyszukiwaniem.

Podstawa

Powoduje przeszukanie jedynie obiektu podstawowego.

Jeden poziom

Powoduje przeszukanie obiektów bezpośrednio podrzędnych wobec obiektu podstawowego, nie przeszukując jednak obiektu podstawowego.

Poddrzewo

Powoduje przeszukanie całego poddrzewa, od obiektu podstawowego do wszystkich obiektów podrzędnych.

Opcje

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje wyszukiwania. Opcje tego okna dialogowego umożliwiają zastosowanie filtrów dopuszczających lub wykluczających określone wpisy oraz sterowanie sposobem realizacji wyszukiwania.

Uruchom

Powoduje wysłanie żądania wyszukiwania do usług LDS w usłudze AD.

Porównaj

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego porównanie wartości atrybutu obiektu z określoną wartością. W wyniku porównania jest zwracana wartość prawda lub fałsz.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Porównanie.

Opcja Szczegóły

Nazwa wyróżniająca

Umożliwia wpisanie pełnej nazwy wyróżniającej obiektu, którego wartości będą porównywane.

Atrybut

Umożliwia wpisanie porównywanego atrybutu.

Wartość

Umożliwia wprowadzenie wartości, która będzie porównywana z istniejącą wartością w usługach LDS w usłudze AD. Jeśli pojedynczy atrybut ma wiele wartości, należy je rozdzielić średnikami. Spacje nie są wymagane.

Synchronicznie

Zaznaczenie tego pola wyboru (ustawienie domyślne) powoduje, że narzędzie Ldp musi czekać na odpowiedź serwera docelowego przed kontynuowaniem działania. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone, narzędzie Ldp będzie kontynuować pracę bez czekania na odpowiedź. To pole wyboru należy wyczyścić, jeśli powolne połączenia sieci rozległej (WAN) powodują przekraczanie limitu czasu poleceń narzędzia Ldp.

Uruchom

Powoduje rozpoczęcie porównywania.

Operacje rozszerzone

Powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do przesyłania operacji rozszerzonych do katalogu LDAP przez określenie identyfikatora obiektu LDAP (zwanego też identyfikatorem OID) oraz odpowiedniej wartości.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Operacje rozszerzone.

Opcja Szczegóły

Identyfikator OID

Umożliwia wpisanie numeru identyfikacyjnego obiektu.

Dane

Umożliwia wpisanie wartości atrybutu identyfikatora obiektu.

Formanty

Zobacz temat Opcja Formanty w sekcji Opcje.

Wyślij

Powoduje wysłanie operacji rozszerzonej do usług LDS w usłudze AD.

Pobierz ostatni błąd

Powoduje wywołanie funkcji Pobierz ostatni błąd (GetLastError) protokołu LDAP.

Zabezpieczenia

Powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do przesyłania operacji rozszerzonych do katalogu LDAP przez określenie identyfikatora obiektu LDAP oraz odpowiedniej wartości.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Deskryptor zabezpieczeń.

Opcja Szczegóły

Deskryptor zabezpieczeń

Powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wyświetlanie uprawnień dostępu do obiektów.

Replikacja

Powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do przesyłania operacji rozszerzonych do katalogu LDAP przez określenie identyfikatora obiektu LDAP oraz odpowiedniej wartości.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Metadane replikacji.

Opcja Szczegóły

Replikacja / wyświetl metadane

W polu Nazwa wyróżniająca obiektu należy wpisać nazwę wyróżniającą obiektu, którego metadane replikacji mają zostać wyświetlone.

Procesy oczekujące

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego wyświetlenie listy żądań, których przetwarzanie nie zostało zakończone.

Widok

W poniższej tabeli opisano polecenia menu Widok.

Polecenie Szczegóły

Drzewo

W polu Bazowa nazwa wyróżniająca należy wpisać nazwę wyróżniającą obiektu, który ma być używany jako obiekt bazowy w okienku nawigacji.

Konfiguracja przedsiębiorstwa

Ta opcja menu nie ma zastosowania do usług LDS w usłudze AD.

Pasek stanu

Powoduje wyświetlenie lub ukrycie paska stanu umieszczonego na dole okna protokołu LDAP.

Opcje

W poniższych sekcjach opisano polecenia menu Opcje.

Wyszukiwanie

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Opcje wyszukiwania.

Opcja Szczegóły

Limit czasu

Umożliwia wpisanie liczby milisekund, przez które wyszukiwanie może być realizowane na serwerze. Domyślny maksymalny limit czasu wynosi 120 sekund.

Limit rozmiaru

Umożliwia określenie maksymalnej liczby bajtów zwracanych w wyniku wyszukiwania. Wpisanie wartości pustej oznacza, że na zwracane dane nie jest nakładany limit wielkości.

Limit czasu (s)

Umożliwia wpisanie liczby sekund, przez które narzędzie Ldp oczekuje na odpowiedź serwera LDAP na żądanie wyszukiwania.

Limit czasu (ms)

Umożliwia wpisanie liczby milisekund, przez które narzędzie Ldp oczekuje na odpowiedź serwera LDAP na żądanie wyszukiwania.

Rozmiar strony

Umożliwia wpisanie maksymalnego rozmiaru (w bajtach) każdej strony ze zwracanymi danymi.

Atrybuty

Umożliwia określenie atrybutów, które mają być zwracane w wyszukiwaniu. Poszczególne atrybuty należy oddzielać średnikami. Do określania wszystkich atrybutów można użyć symbolu wieloznacznego (*).

Typ wywołania wyszukiwania

Umożliwia określenie typu wywołania używanego przy wyszukiwaniu. Jeśli proces wyszukiwania zajmuje dużo czasu, można kliknąć opcję Asynchroniczne, dzięki czemu w oczekiwaniu na zakończenie wyszukiwania będzie możliwe wykonywanie innych zadań.

Tylko atrybuty

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zwracanie jedynie atrybutów obiektów. Nazwa wyróżniająca nie jest zwracana.

Śledź odwołania

Powoduje wyszukiwanie obiektów znajdujących się w zewnętrznych katalogach LDAP. Relacje zaufania obiektów w zewnętrznych katalogach LDAP zwracają domyślnie jedynie odwołanie do obiektu, nie zaś sam obiekt.

Wyświetl wyniki

Powoduje wyświetlenie szczegółowej listy obiektów zwracanych w procesie wyszukiwania. Domyślnie są wyświetlane jedynie informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu oraz liczba znalezionych obiektów.

Klucze sortowania

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Klucze sortowania. Zobacz sekcję Klucze sortowania poniżej.

Formanty

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Formanty.

Oczekiwanie

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego stosowanie filtrów dla listy procesów, które nie zostały jeszcze zakończone.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Opcje oczekiwania.

Opcja Szczegóły

Wszystkie wyniki wyszukiwania

Powoduje wyświetlenie wszystkich wyników wyszukiwania.

Blokowanie

Wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia ustawienie limitu czasu

Limit czasu (s):

Umożliwia wpisanie limitu czasu w sekundach.

Limit czasu (ms):

Umożliwia wpisanie limitu czasu w milisekundach.

Ogólne

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Opcje ogólne.

Opcja Szczegóły

Analiza wartości

Umożliwia określenie formatu wyświetlania danych LDAP. Opcja Binarnie powoduje wyświetlenie informacji protokołu LDAP w oryginalnym formacie numerycznym. Opcja Ciąg powoduje przekonwertowanie informacji protokołu LDAP z formatu oryginalnego na ciąg znaków ASCII, co zwiększa czytelność informacji podczas wyświetlenia. Jest to ustawienie domyślne. Wartości zbyt długie, by mogły zostać przekonwertowane, są wyświetlane w formacie binarnym.

Wersja protokołu LDAP

Pozwala określić wersję protokołu LDAP używaną przez serwer. Wersją domyślną jest wersja 3.

Przetwarzanie nazw wyróżniających

Powoduje konwertowanie nazw wyróżniających, które są wyświetlane w częściach składnika, przez rozszerzanie typów danych zwracanych przez narzędzie Ldp w trakcie wykonywania polecenia.

Rozmiar buforu

W polu Liczba wierszy należy wpisać liczbę wierszy zwracanych do wyświetlenia w każdym poleceniu. W polu Liczba znaków w wierszu należy wpisać liczbę znaków zwracanych do wyświetlenia w każdym poleceniu.

Automatyczne domyślne zapytanie dotyczące kontekstu nazw

Pozwala określić opcję wysyłania przez narzędzie Ldp zapytania dotyczącego kontekstu nazw w momencie utworzenia połączenia z serwerem LDAP. Domyślny kontekst nazw to RootDSE. To ustawienie jest używane, jeśli wartość nazwy wyróżniającej w oknie dialogowym Widok|Drzewo pozostanie pusta.

Widok listy wirtualnej

Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie przeglądaj listę VLV, gdy powoduje wyświetlenie widoku listy wirtualnej za każdym razem, gdy liczba obiektów jest większa niż wartość określona w polu rozmiar kontenera jest większy niż. Wartością domyślną jest 100.

Opcje połączenia

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego służącego do modyfikowania wartości opcji.

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Opcje połączenia.

Opcja Szczegóły

Nazwa opcji

Umożliwia wpisanie nazwy opcji, której wartość ma zostać zresetowana.

Wartość

Umożliwia wpisanie nowej wartości określonej opcji.

Ustaw

Powoduje wysłanie informacji do katalogu LDAP.

Formanty

Okno dialogowe Formanty umożliwia wprowadzenie informacji rozszerzających funkcjonalność protokołu LDAP.

W przypadku implementowania formantu musi być określona opcja Identyfikator obiektu. Aby uzyskać listę identyfikatorów obiektów, należy wyświetlić właściwość supportedControls obiektu RootDSE kontrolera domeny.

Uwagi dodatkowe

  • Do serwera mogą być przesyłane jedynie formanty serwera. Formanty klienta działają tylko z interfejsami programowania aplikacji (API) protokołu LDAP.

  • Aby wyświetlić listę rozszerzonych formantów LDAP, zobacz artykuł 222560 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=4441) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Klucze sortowania

Klucze sortowania to rodzaj formantu formatującego wyświetlane wyniki wyszukiwania. Aby sformatować wyświetlanie wyników wyszukiwania, należy w oknie dialogowym Klucze sortowania wpisać typ atrybutu.

TLS

W poniższej tabeli opisano podpolecenia polecenia TLS.

Opcja Szczegóły

Uruchom zabezpieczenia TLS lub Zatrzymaj zabezpieczenia TLS

Powoduje uruchomienie lub zatrzymanie zabezpieczonej sesji z serwerem LDAP używającym protokołu TLS (Transport Layer Security).

Narzędzia

W poniższej tabeli opisano polecenia menu Narzędzia.

Opcja Szczegóły

Konwerter dużych liczb całkowitych

Aby rozdzielić dużą liczbę całkowitą na część górną i dolną, należy wpisać wartość w polu Ciąg.

Wyszukiwanie identyfikatorów SID

Aby określić, jaka nazwa użytkownika (zapisana w formacie domena\użytkownik) jest skojarzona z danym identyfikatorem zabezpieczeń (SID), należy wpisać ten identyfikator w polu Lista identyfikatorów SID, a następnie kliknąć przycisk OK. Skojarzona wartość domena\użytkownik zostanie wyświetlona w okienku szczegółów.

Dodatkowe informacje


Spis treści