W przypadku instalowania repliki usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) z nośnika jako źródło danych jest używana przywrócona kopia zapasowa wystąpienia usług LDS w usłudze AD, a nie inne wystąpienie tych usług.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby zainstalować replikę usług LDS w usłudze AD z nośnika
  1. Przywróć kopię zapasową wystąpienia usług LDS w usłudze AD, które chcesz zainstalować, do lokalizacji alternatywnej. Nie przywracaj kopii zapasowej do oryginalnej lokalizacji wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

    %windir%\adam\adaminstall /adv

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory.

Uwagi dodatkowe

  • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  • Replikę usług LDS w usłudze AD można zainstalować jedynie z nośnika utworzonego przez przywrócenie kopii zapasowej wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

  • Podczas przywracania wystąpienia usług LDS w usłudze AD w celu zainstalowania repliki z nośnika należy przywrócić pliki do lokalizacji alternatywnej, a nie do oryginalnej lokalizacji, z której wykonano ich kopię zapasową.

  • Po przywróceniu plików usług LDS w usłudze AD z kopii zapasowej do lokalizacji alternatywnej plik Adamntds.dit oraz pliki Edb*.log zostaną umieszczone w podkatalogu określonej lokalizacji alternatywnej. Jeśli na przykład jako lokalizacja przywróconych plików usług LDS w usłudze AD zostanie określony katalog C:\przywrócony_katalog, plik Adamntds.dit oraz pliki Edb*.log zostaną umieszczone w katalogu C:\przywrócony_katalog\Program Files\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia\data, gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą przywróconego wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Dodatkowe informacje


Spis treści