Podczas instalowania usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) na stronie Partycje katalogu aplikacji można utworzyć nową partycję katalogu aplikacji. Partycja katalogu aplikacji przechowuje dane właściwe dla jednej lub większej liczby aplikacji obsługujących katalogi. Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory nie wymaga utworzenia partycji katalogu aplikacji. Partycje katalogu aplikacji można też tworzyć w dowolnym momencie po utworzeniu wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Podczas tworzenia partycji katalogu aplikacji należy określić nazwę wyróżniającą dla nowej partycji. Usługi LDS w usłudze AD obsługują nazwy wyróżniające w formatach X.500 i DNS. Określając partycję aplikacji w usługach LDS w usłudze AD, można użyć dowolnego z typów atrybutów nazwy wyróżniającej przedstawionych w poniższej tabeli. W podawanej nazwie wyróżniającej należy uwzględnić przynajmniej jeden atrybut.

Atrybut nazwy wyróżniającej Typ

C

Kraj/region

nazwa_pospolita

Kontener

DC

Składnik domeny

L

Miasto

O

Organizacja

OU

Jednostka organizacyjna

Przykład:

CN=Partition1,DC=Woodgrove,DC=COM

Ważne

Jeśli do partycji katalogu aplikacji mają zostać dodane kontener jednostki organizacyjnej, nazwę wyróżniającą należy ograniczyć do następujących klas obiektów: OU, C, O i DC. Domyślnie jednostki organizacyjne mogą być dodawane tylko w tych klasach obiektów. Można na przykład dodać jednostkę organizacyjną do obiektu o=Microsoft,c=PL. Nie można natomiast dodać jednostki organizacyjnej do obiektu cn=test,o=Microsoft,c=PL.

Dodatkowe informacje


Spis treści