Do kontrolowania dostępu do danych katalogu w usługach LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) są używane uprawnienia udzielane użytkownikom i grupom. W usługach LDS w usłudze AD jest obsługiwane równoczesne korzystanie z kont użytkowników systemu Windows i kont użytkowników usług LDS w usłudze AD jako członków grup usług LDS w usłudze AD. W usługach LDS w usłudze AD są dostępne cztery domyślne grupy oparte na rolach. W razie potrzeby można utworzyć dodatkowe grupy usług LDS w usłudze AD. Aby utworzyć użytkowników usług LDS w usłudze AD, należy najpierw zaimportować definicje klas obiektów użytkowników dostarczane z usługami LDS w usłudze AD lub podać własne definicje obiektów użytkowników.

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o użytkownikach i grupach usług AD LDS.

Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD

Rozszerzenie schematu wystąpienia w celu dołączenia klas użytkowników.

Importowanie klas użytkowników dostarczanych z usługami LDS w usłudze AD

Dodawanie użytkowników do katalogu.

Dodawanie użytkownika usług LDS w usłudze AD do katalogu

Dodawanie członków do grup usług AD LDS.

Dodawanie i usuwanie członków grupy usług LDS w usłudze AD


Spis treści