Usługi LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) przechowują dane katalogowe w hierarchicznym magazynie katalogu opartym na plikach. Magazyn katalogu danego wystąpienia usług LDS w usłudze AD jest domyślnie umieszczany w następującym pliku:

%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia\data\adamntds.dit

Każde wystąpienie usług LDS w usłudze AD używa osobnego magazynu katalogu. Wszystkie operacje na danych wykonywane w usługach LDS w usłudze AD, takie jak wyszukiwanie, odczytywanie, importowanie, eksportowanie, indeksowanie, replikacja oraz tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, używają magazynu katalogu usług LDS w usłudze AD. Magazyn katalogu jest podzielony na logiczne partycje katalogu, określane także mianem kontekstów nazw.

Uwaga

Podobnie jak usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services), usługi LDS w usłudze AD zarządzają magazynem katalogu za pomocą aparatu ESE (Extensible Storage Engine).

Partycje katalogu

Magazyn katalogu usług LDS w usłudze AD jest podzielony na logiczne partycje katalogu. Istnieją trzy różne typy partycji katalogu: konfiguracja, schemat i aplikacja. Każdy magazyn katalogu usług LDS w usłudze AD musi zawierać jedną partycję katalogu konfiguracji i jedną partycję katalogu schematu, a także może (ale nie musi) zawierać jedną lub więcej partycji katalogu aplikacji. W poniższej tabeli przedstawiono te trzy typy partycji, ich zawartość i wymagania związane z usługami LDS w usłudze AD.

Typ partycji Nazwa wyróżniająca Wymagana/opcjonalna Zawartość

Konfiguracja

CN=Configuration,CN={GUID}

Wymagana

Informacje o konfiguracji usług LDS w usłudze AD

Schemat

CN=Schema,CN=Configuration,CN={GUID}

Wymagany

Definicje klas i atrybutów

Aplikacja

Przypisywana podczas tworzenia partycji

Opcjonalna

Dane aplikacji

Partycja katalogu konfiguracji

Partycja katalogu konfiguracji przechowuje informacje o harmonogramie replikacji i zestawach replik usług LDS w usłudze AD, informacje definiujące inne partycje w zestawie replikacji, informacje o użytkownikach i grupach w zestawie replik, a także inne informacje.

Partycja katalogu schematu

Partycja katalogu schematu przechowuje definicje typów danych, jakie mogą być przechowywane w magazynie katalogu. Definicje przechowywane w partycji schematu umożliwiają zapewnienie spójności danych w usłudze katalogowej LDS w usłudze AD. Ponadto aplikacje mogą odwoływać się do partycji schematu w celu określania typu danych dozwolonych przez wystąpienie usług LDS w usłudze AD. Schemat można rozszerzać, aby umożliwić przechowywanie za pomocą usług LDS w usłudze AD danych specyficznych dla określonych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat schematów usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Opis schematu usług LDS w usłudze AD.

Uwaga

Wspólna partycja konfiguracji i wspólna partycja schematu są replikowane w wystąpieniach usług LDS w usłudze AD należących do tego samego zestawu konfiguracyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat replikacji, zobacz temat Opis replikacji i zestawów konfiguracyjnych usług LDS w usłudze AD.

Partycje katalogu aplikacji

Partycje katalogu aplikacji przechowują dane używane przez aplikacje. Partycje tego typu można tworzyć podczas instalowania usług LDS w usłudze AD, a także w dowolnym momencie po ich zainstalowaniu. W zależności od używanych aplikacji schemat może być rozszerzany ręcznie lub automatycznie, przez konkretną aplikację. Użytkownicy zwykle zarządzają danymi w partycjach katalogu aplikacji za pomocą poszczególnych aplikacji. Po utworzeniu partycji katalogu aplikacji usługi LDS w usłudze AD przechowują obiekty odwołań do partycji aplikacji w węźle CN=Partitions,CN=Configuration.

Dodatkowe informacje


Spis treści