Na stronie Nazwa wystąpienia należy zdefiniować łatwo rozpoznawalną nazwę instalowanego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Ta nazwa jest używana na komputerze lokalnym do jednoznacznej identyfikacji danego wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Podana tu nazwa jest widoczna w następujących miejscach:

  • Podgląd zdarzeń

  • Przystawka Usługi

  • Aplet Dodaj lub usuń programy

Uwaga

Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory wyświetla domyślną nazwę wystąpienia w postaci wystąpienieX, gdzie X jest równe 1 w przypadku pierwszego wystąpienia usług LDS w usłudze AD instalowanego na komputerze, 2 dla drugiego wystąpienia instalowanego na komputerze itd.

Wprowadzona nazwa musi spełniać następujące kryteria:

  • Nazwa musi być unikatowa w stosunku do innych wystąpień usług LDS w usłudze AD uruchomionych na tym samym komputerze.

  • Nazwa nie może być dłuższa niż 44 znaki.

  • Nazwa może zawierać wyłącznie znaki z zakresów a-z, A-Z i 0-9.

  • Nazwą nie może być wyraz „ntds”.

Określona tu nazwa wystąpienia jest używana do utworzenia nazwy usługi, wyświetlanej nazwy usługi oraz opisu usługi w następujący sposób:

Nazwa podana w czasie instalacji Nazwa usługi Wyświetlana nazwa usługi Opis usługi

wystąpienie1

ADAM_wystąpienie1

wystąpienie1

Puste (nie podano opisu domyślnego).

Dodatkowe informacje


Spis treści