Edytor ADSI

Edytor ADSI to przystawka programu MMC (Microsoft Management Console). Aby otworzyć przystawkę Edytor ADSI, na komputerze z zainstalowaną rolą serwera usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytor ADSI.

W poniższych sekcjach opisano znaczenie opcji interfejsu użytkownika w przystawce Edytor ADSI w zależności od węzła klikniętego w drzewie konsoli albo polecenia klikniętego w menu Akcja:

Węzeł Edytor ADSI

Aby wyświetlić poniższe opcje interfejsu użytkownika, w drzewie konsoli należy kliknąć węzeł Edytor ADSI, a następnie w menu Akcja kliknąć polecenie Połącz z. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia połączenia.

W celu utworzenia połączenia z partycją katalogu w wystąpieniu usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS) można użyć następujących opcji w oknie dialogowym Ustawienia połączenia.

Opcja Szczegóły

Nazwa

Wpisz wyświetlaną nazwę dla tego połączenia. Połączenie będzie wyświetlane w drzewie konsoli z nazwą podaną jako nazwa połączenia.

Punkt połączenia

Określ sposób nawiązywania połączenia z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD. Można nawiązać połączenie, używając nazwy wyróżniającej lub kontekstu nazewnictwa w wystąpieniu usług LDS w usłudze AD, albo wybrać dobrze znany kontekst nazewnictwa.

Uwaga

Domyślnie usługi LDS w usłudze AD nie udostępniają kontekstu nazewnictwa.

Komputer

Określ komputer z uruchomionym wystąpieniem usług LDS w usłudze AD, którym chcesz administrować. Należy podać adres IP lub nazwę serwera. Jeśli dane wystąpienie usług LDS w usłudze AD nie używa domyślnego numeru portu komunikacyjnego protokołu LDAP (389), należy też określić numer portu używanego przez to wystąpienie.

Zaawansowane

Kliknij ten przycisk, aby określić poświadczenia i metodę powiązania, które mają być używane do nawiązywania połączeń z tym wystąpieniem usług LDS w usłudze AD.

Polecenie Odśwież w menu Akcja służy do aktualizowania informacji o połączeniach i obiektach wyświetlanych w przystawce Edytor ADSI.

Węzeł połączenia

Aby wyświetlić poniższe polecenia, w drzewie konsoli należy kliknąć węzeł już nawiązanego połączenia, a następnie w menu Akcja kliknąć jedno z poleceń przedstawionych w poniższej tabeli.

Polecenie Szczegóły

Usuń

Powoduje usunięcie aktualnie zaznaczonego węzła połączenia z przystawki Edytor ADSI. To polecenie ma wpływ tylko na zawartość drzewa konsoli przystawki Edytor ADSI. Nie powoduje usunięcia żadnych obiektów z wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Aktualizuj schemat teraz

Powoduje ponowne załadowanie informacji o schemacie z usług LDS w usłudze AD do pamięci podręcznej komputera lokalnego.

Nowy

Powoduje utworzenie nowego zapytania po kliknięciu polecenia Nowe, a następnie polecenia Zapytanie.

Zmień nazwę

Pozwala określić nową nazwę dla węzła połączenia.

Odśwież

Pozwala zaktualizować informacje o połączeniach i obiektach wyświetlane w przystawce Edytor ADSI.

Węzeł obiektu

Aby wyświetlić poniższe polecenia, w drzewie konsoli należy kliknąć obiekt katalogu w partycji katalogu w wystąpieniu usług LDS w usłudze AD, a następnie w menu Akcja kliknąć jedno z poleceń przedstawionych w poniższej tabeli.

Polecenie Szczegóły

Przenieś

Powoduje przeniesienie obiektu do innego kontenera w usługach LDS w usłudze AD. Otwierane jest okno dialogowe, w którym można wybrać kontener docelowy.

Nowe połączenie z tego miejsca

Powoduje utworzenie nowego połączenia i dodanie nowego połączenia do drzewa konsoli.

Nowy

Powoduje utworzenie nowego obiektu podrzędnego w wybranym kontenerze po wskazaniu polecenia Nowy, a następnie polecenia Obiekt. Otwierany jest zestaw powiązanych okien dialogowych, począwszy od klasy obiektu. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia obiektów w wybranym kontenerze, na liście nie figurują żadne klasy. Po wybraniu klasy jest otwierane okno dialogowe dla każdego wymaganego atrybutu. W ostatnim oknie dialogowym należy kliknąć przycisk Więcej, aby wyświetlić i zmodyfikować atrybuty opcjonalne.

Usuń

Powoduje usunięcie zaznaczonego obiektu z usług LDS w usłudze AD. Wyświetlane jest okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia. To polecenie nie jest wyświetlane w menu, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do usunięcia obiektu z usług LDS w usłudze AD.

Zmień nazwę

Pozwala zmienić nazwę obiektu w usługach LDS w usłudze AD.

Odśwież

Pozwala zaktualizować informacje o połączeniach i obiektach wyświetlane w przystawce Edytor ADSI.

Właściwości

Powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do edycji wartości atrybutów obiektu.

Resetuj hasło

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obiektów mających atrybut unicodePwd. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można zmienić wartość atrybutu unicodePwd.

Dodatkowe informacje


Spis treści