Przystawka programu MMC (Microsoft Management Console) Edytor ADSI służy do ogólnego administrowania usługami LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Ta przystawka jest instalowana jako część roli serwera usług LDS w usłudze AD. Aby używać przystawki Edytor ADSI w celu administrowania wystąpieniem usług LDS w usłudze AD, należy najpierw nawiązać połączenie i utworzyć powiązanie z tym wystąpieniem. Można administrować kontenerami i obiektami w wystąpieniu, przechodząc do nich i klikając je prawym przyciskiem myszy.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Domyślnie podmiot zabezpieczeń określony jako administrator usług LDS w usłudze AD podczas instalacji tych usług staje się członkiem grupy Administratorzy w partycji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD.

Aby nawiązać połączenie i utworzyć powiązanie z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD za pomocą przystawki Edytor ADSI
 1. Otwórz przystawkę Edytor ADSI.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Edytor ADSI.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Połącz z.

 4. W polu Wybierz lub wpisz domenę albo serwer: (Serwer | Domena[:port] wpisz nazwę DNS, nazwę NetBIOS lub adres IP komputera, na którym jest uruchomione wystąpienie usług LDS w usłudze AD, a następnie wpisz dwukropek (:) i port komunikacyjny protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) używany przez wystąpienie usług LDS w usłudze AD, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

  Uwaga

  Jeśli wcześniej nawiązywano już połączenia z danym wystąpieniem na tym komputerze, informacje o serwerze i porcie mogą już znajdować się na liście.

 5. W obszarze Punkt połączenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Wybierz lub wpisz nazwę wyróżniającą lub kontekst nazewnictwa, a następnie określ nazwę wyróżniającą, której chcesz użyć do nawiązania połączenia.

  • Kliknij opcję Wybierz dobrze znany kontekst nazewnictwa, a następnie kliknij opcję Konfiguracja, RootDSE lub Schemat.

 6. Aby nawiązać połączenie z innym kontem, kliknij opcję Zaawansowane, kliknij opcję Określ poświadczenia, a następnie w obszarze Połącz, używając tych poświadczeń wpisz domenę, nazwę użytkownika i hasło dla tego konta.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć przystawkę Edytor ADSI, na komputerze z zainstalowaną rolą serwera usług LDS w usłudze AD kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Edytor ADSI.

 • Aby utworzyć dodatkowe połączenia z wystąpieniami usług LDS w usłudze AD, w menu Akcja należy kliknąć polecenie Połącz z dla każdego tworzonego połączenia.

 • Domyślnie dla protokołu LDAP jest używany port komunikacyjny 389.

 • Aby nawiązać połączenie z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD uruchomionym na komputerze lokalnym, jako nazwę serwera należy wpisać ciąg localhost.

Dodatkowe informacje


Spis treści