Wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) jest uruchamiane jako usługa. To oznacza, że wystąpienie usług LDS w usłudze AD można uruchomić, zatrzymać i ponownie uruchomić za pomocą tych samych metod, które są używane w przypadku innych usług uruchamianych w systemie Windows Server 2008 R2.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie wystąpienia usług LDS w usłudze AD

Aby uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić wystąpienie usług LDS w usłudze AD przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika
 1. Otwórz Menedżera serwera.

 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Role, a następnie kliknij pozycję Usługi LDS w usłudze Active Directory.

 3. W okienku szczegółów na liście Usługi systemowe kliknij wystąpienie usług LDS w usłudze AD, którym chcesz zarządzać.

 4. Kliknij opcję Uruchom, Zatrzymaj lub Uruchom ponownie.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć program Menedżer serwera, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć polecenie Menedżer serwera.

 • Domyślnie wystąpienie usług LDS w usłudze AD jest skonfigurowane tak, aby było uruchamiane automatycznie.

Aby uruchomić lub zatrzymać wystąpienie usług LDS w usłudze AD przy użyciu wiersza polecenia
 1. Otwórz wiersz polecenia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uruchomić wystąpienie usług LDS w usłudze AD, w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   net start nazwa_wystąpienia

   gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD, które ma zostać uruchomione.

  • Aby zatrzymać wystąpienie usług LDS w usłudze AD, w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   net stop nazwa_wystąpienia

   gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD, które ma zostać zatrzymane.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 • Nie można wstrzymać ani wznowić wystąpienia usług LDS w usłudze AD przy użyciu wiersza polecenia.

 • Domyślnie wystąpienie usług LDS w usłudze AD jest skonfigurowane tak, aby było uruchamiane automatycznie.

 • Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu net, wpisz net /? w wierszu polecenia lub poszukaj informacji w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dodatkowe informacje


Spis treści