Wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) to pojedyncza uruchomiona kopia tych usług. Na tym samym komputerze może być uruchomionych wiele kopii usług LDS w usłudze AD równocześnie. Nie jest to prawdą w przypadku usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services). Dzięki temu można uzyskać lepszą dostępność oraz równoważenie obciążenia w przypadku replikowania wystąpień na wielu serwerach. Każde wystąpienie usług LDS w usłudze AD ma odrębny katalog, unikatową nazwę usługi oraz unikatowy opis usługi, które są przypisywane podczas tworzenia wystąpienia.

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o wystąpieniach usług LDS w usłudze AD.

Opis wystąpień usług LDS w usłudze AD

Uruchamianie Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory.

Tworzenie nowego wystąpienia usług LDS w usłudze AD


Spis treści