Program Ldp.exe to narzędzie z graficznym interfejsem użytkownika, służące do ogólnego administrowania usługą katalogową LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Aby używać narzędzia Ldp.exe do administrowania wystąpieniem usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services), należy nawiązać połączenie i utworzyć powiązanie z tym wystąpieniem, a następnie wyświetlić hierarchię (drzewo) nazwy wyróżniającej tego wystąpienia. Następnie można przejść do obiektu w tym drzewie, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i rozpocząć administrowanie nim.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Domyślnie podmiot zabezpieczeń określony jako administrator usług LDS w usłudze AD podczas instalacji tych usług staje się członkiem grupy Administratorzy w partycji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD.

Aby wyświetlić zawartość wystąpienia usług LDS w usłudze AD przy użyciu programu Ldp.exe
 1. Otwórz narzędzie Ldp.

 2. W menu Połączenie kliknij polecenie Połącz.

 3. W polu Serwer wpisz nazwę DNS, nazwę NetBIOS lub adres IP komputera, na którym jest uruchomione wystąpienie usług LDS w usłudze AD.

 4. W polu Port wpisz numer portu komunikacyjnego protokołu LDAP lub SSL używanego przez wystąpienie usług LDS w usłudze AD, z którym ma zostać nawiązane połączenie, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Połączenie kliknij polecenie Powiąż.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć powiązanie za pomocą poświadczeń użytych podczas logowania, kliknij opcję Powiąż jako obecnie zalogowany użytkownik.

  • Aby utworzyć powiązanie przy użyciu konta użytkownika domeny, kliknij opcję Powiązanie z poświadczeniami, wpisz nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny (lub nazwę komputera, jeśli jest używane konto lokalnej stacji roboczej) odpowiedniego konta, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby utworzyć powiązanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła, kliknij opcję Powiązanie proste, wpisz nazwę użytkownika i hasło odpowiedniego konta, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby utworzyć powiązanie przy użyciu metody zaawansowanej (NTLM, DPA - Distributed Password Authentication, negocjowania lub szyfrowania), kliknij opcję Zaawansowane (metoda), kliknij kartę Zaawansowane, w polu Metoda wybierz odpowiednią metodę, ustaw pozostałe opcje i kliknij przycisk OK.

 7. Po zakończeniu określania opcji powiązania kliknij przycisk OK.

 8. W menu Widok kliknij polecenie Drzewo.

 9. Na liście Bazowa nazwa wyróżniająca kliknij nazwę wyróżniającą obiektu, który ma być używany jako obiekt bazowy w okienku nawigacji.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć program Ldp, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Uruchom, wpisać polecenie ldp, a następnie kliknąć przycisk OK.

 • Domyślnym portem komunikacyjnym dla protokołu LDAP jest port 389, a dla protokołu SSL - port 636.

 • Aby nawiązać połączenie z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD uruchomionym na komputerze lokalnym, jako nazwę serwera należy wpisać ciąg localhost.

Dodatkowe informacje


Spis treści