Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie usług LDS w usłudze AD

Aby zapewnić ciągłą dostępność danych na potrzeby aplikacji i użytkowników w przypadku awarii systemu, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe plików danych i dziennika usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services).

Wykonywanie kopii zapasowej usług LDS w usłudze AD

Domyślnie plik bazy danych (Adamntds.dit) oraz skojarzone pliki dziennika każdego wystąpienia usług LDS w usłudze AD uruchomionego na serwerze usług LDS w usłudze AD są przechowywane w folderze %program files%\Microsoft adam\nazwa_wystąpienia\data. Pliki te należy uwzględnić w planie regularnego wykonywania kopii zapasowych w organizacji. Kopię zapasową magazynów katalogów można wykonywać za pomocą programu Kopia zapasowa systemu Windows Server lub dowolnego narzędzia innej firmy służącego do tworzenia kopii zapasowych, które spełnia wymagania Programu Logo Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej wystąpienia usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Wykonywanie kopii zapasowej danych wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Przywracanie usług LDS w usłudze AD

Jeśli ma zostać przywrócona baza danych istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD, przed uruchomieniem operacji przywracania należy zatrzymać to wystąpienie. Ponadto zaleca się przeniesienie (lub usunięcie) istniejącej bazy danych i plików dziennika z wystąpienia usług LDS w usłudze AD przed operacją przywracania.

Przywracanie autorytatywne

Jeśli przez nieuwagę zostaną usunięte lub zmodyfikowane obiekty w katalogu, które są replikowane w zestawie konfiguracyjnym, należy je przywrócić autorytatywnie, aby były replikowane ich poprawne wersje. Aby przywrócić w trybie autorytatywnym dane katalogu, po przywróceniu danych, ale przed ponownym uruchomieniem wystąpienia usług LDS w usłudze AD należy uruchomić narzędzie dsdbutil. Narzędzie dsdbutil umożliwia oznaczanie obiektów katalogu, które mają być przywracane autorytatywnie. Kiedy obiekt jest oznaczony do przywracania autorytatywnego, numer sekwencji aktualizacji tego obiektu jest zmieniany tak, aby numer ten był większy niż inny dowolny numer sekwencji aktualizacji, który istnieje w zestawie konfiguracyjnym. Dzięki temu wszelkie przywracane dane są prawidłowo replikowane w całym zestawie konfiguracyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania wystąpienia usług LDS w usłudze AD, w tym przywracania autorytatywnego, zobacz temat Przywracanie danych wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

W przypadku przywracania kopii zapasowej usług LDS w usłudze AD przy uruchomionym wystąpieniu usług LDS w usłudze AD program Kopia zapasowa systemu Windows Server pozostawia przywracane pliki w stanie oczekiwania i nie zapisuje plików na dysku do momentu ponownego uruchomienia komputera. W tej sytuacji wszelkie zmiany wprowadzone w katalogu uruchomionego wystąpienia usług LDS w usłudze AD po uruchomieniu programu Kopia zapasowa systemu Windows Server zostaną utracone.

Jeśli przypadkowo uruchomiono przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD podczas działania wystąpienia tych usług, zaleca się natychmiastowe ponowne uruchomienie komputera, zatrzymanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD, a następnie ponowne wykonanie przywracania.

Dodatkowe informacje


Spis treści