Säkerhetskopiera och återställa AD LDS

AD LDS-data (Active Directory Lightweight Directory Services) och AD LDS-loggfiler bör säkerhetskopieras regelbundet för att säkerställa att program och användare har tillgång till data i händelse av systemfel.

Säkerhetskopiera AD LDS

Som standard lagrar varje AD LDS-instans som körs på en AD LDS-server sin databasfil, Adamntds.dit, och de associerade loggfilerna i %program files%\Microsoft adam\instansnamn\data. Dessa filer bör ingå i den ordinarie planen för säkerhetskopiering i din organisation. Du kan säkerhetskopiera kataloglager med Windows Server Backup, program med Windows logotyp eller säkerhetsprogram från tredje part. Information om hur du säkerhetskopierar en AD LDS-instans finns i Säkerhetskopiera AD LDS-instansdata.

Återställa AD LDS

När du återställer en databas till en befintlig AD LDS-instans måste du stoppa AD LDS-instansen innan du kör återställningsåtgärden. Dessutom bör du flytta (eller ta bort) den befintliga databasen och loggfilerna från AD LDS-instansen innan du gör återställningen.

Auktoritativ återställning

Om objekt i katalogen råkar tas bort eller ändras och om dessa objekt replikeras i en konfigurationsuppsättning måste du återställa dessa objekt auktoritativt så att rätt version av objekten replikeras. Om du vill återställa katalogdata auktoritativt kör du verktyget dsdbutil efter återställning av data, men innan du startar om AD LDS-instansen. Med dsdbutil kan du markera katalogobjekt för auktoritativ återställning. När ett objekt markeras för auktoritativ återställning ändras dess uppdateringssekvensnummer så att numret är högre än något annat uppdateringssekvensnummer i konfigurationsuppsättningen. Detta säkerställer att alla data du återställer replikeras korrekt i konfigurationsuppsättningen.

Mer information om återställning av en AD LDS-instans, inklusive auktoritativa återställningar finns i Återställa AD LDS-instansdata.

Om du återställer en AD LDS-säkerhetskopia över en AD LDS-instans som körs, får de återställda filerna väntestatus och filerna skrivs inte till disken förrän datorn startas om. I det här läget förloras alla katalogändringar som görs i den AD LDS-instans som används när Windows Server Backup har körts.

Om du råkar starta en återställning av en AD LDS-instans över en AD LDS-instans som körs, bör du omedelbart starta om datorn, stoppa AD LDS-instansen och sedan köra återställningen igen.

Ytterligare referenser


Innehåll