Adamsync

Synkroniserar objekt från AD DS (Active Directory Domain Services) till en AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services).

OBS

Innan du använder kommandot måste du importera användarklassdefinitionerna i filen MS-AdamSyncMetadata.LDF. Mer information finns i Importera användarklasserna som medföljer AD LDS.

Syntax

adamsync [/?] [/l] [/d unikt_konfigurationsnamn] [/i indatafil] [/download unikt_konfigurationsnamn utdatafil] [/export unikt_konfigurationsnamn utdatafil] [/sync unikt_konfigurationsnamn] [/reset unikt_konfigurationsnamn] [/mai unikt_konfigurationsnamn] [/fs unikt_konfigurationsnamn] [/ageall unikt_konfigurationsnamn] [/so unikt_konfigurationsnamn unikt_objektnamn] [/passPrompt]

Parametrar

/?
Visar kommandoradsalternativ.

/l alternativt /list
Visar alla tillgängliga konfigurationer av synkronisering mellan AD DS och AD LDS.

/d eller /delete unikt_konfigurationsnamn
Tar bort angiven konfiguration.

/i eller /install indatafil
Installerar den konfiguration som finns i den angivna indatafilen.

/download unikt_konfigurationsnamn utdatafil
Skapar en utdatafil i XML som innehåller den angivna konfigurationen.

/export unikt_konfigurationsnamn utdatafil
Sparar den aktuella konfigurationen i den angivna utdatafilen.

/sync unikt_konfigurationsnamn
Synkroniserar den angivna konfigurationen.

/reset unikt_konfigurationsnamn
Återställer den angivna konfigurationens replikerings-cookie.

/mai unikt_konfigurationsnamn
Konfigurerar den angivna konfigurationen som auktoritetsinstans.

/fs unikt_konfigurationsnamn
Gör en fullständig replikeringssynkronisering av den angivna konfigurationen.

/ageall unikt_konfigurationsnamn
Utför en åldrande sökning för angiven konfiguration. Genom att söka efter AD LDS-objekt i AD DS fastställer en åldrande sökning om AD LDS-objekt i en konfiguration har tagits bort i AD DS.

/so unikt_konfigurationsnamn unikt_objektnamn
Gör en replikeringssynkronisering för det angivna objektet i den angivna konfigurationen. Använd objektets unika namn.

/passPrompt
Frågar efter användarens autentiseringsuppgifter.

Formatförklaring

Format Betydelse

Kursiv

Information som du anger

Bold

Element som du anger exakt som de visas

Ellips (...)

En parameter som kan upprepas flera gånger på en kommandorad

Inom hakparenteser ([])

Valfria objekt.

Inom klammerparenteser ({}); alternativ som avgränsats med lodräta streck (|). Exempel: {jämn|udda}

En grupp alternativ där du endast får välja ett

Teckensnittet Courier

Kod- eller programutdata

Ytterligare referenser


Innehåll